2. kolo přijímacího řízení

Zobrazeno: 1207

 


Ředitel

Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod

vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení

do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2017 - 2018

 

1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání

 

 • do 24. května 2017

  

2. Termín přijímacího řízení

 

 • 25. květen 2017

 

3.  Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů


 • 25. květen 2017

Pořadí uchazečů bude zveřejněno na hlavních dveřích ve vstupu do budovy školy v ulici Bratříků 851 a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí přijatým uchazečům se oznamuje tímto zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Písemná rozhodnutí budou odeslána pouze nepřijatým uchazečům.
 

4.  Možnost nepřijatých uchazečů seznámit se s podklady rozhodnutí


 • 26. květen 2017

V případě umístění mezi nepřijatými uchazeči má zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč možnost se ještě před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři zástupce ředitele Mgr. Karla Sedláka v době od 8.00 do 10.00 hodin. 
 

5.  Vydávání rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání


 • 26. květen 2017

Písemná rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou vydávána zletilým uchazečům a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů osobně v kanceláři ředitelství školy v ulici Bratříků 851 v době od 10.00 do 16.00 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou. 
 

6.  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
 

 

Název oboru vzdělání
(denní forma)
Kód oboru
vzdělání

Délka vzdělávání
(v letech)

Předpokládaný počet
přijímaných uchazečů
Obory vzdělání s maturitní zkouškou
Obchodní akademie
63-41-M/02
4

celkem 8
Ekonomické lyceum
78-42-M/02
4
Obchodní akademie
se sportovním zaměřením
63-41-M/02
4
8
Hotelnictví
65-42-M/01
4
6
Obory vzdělání s výučním listem
Cukrář
29-54-H/01
3
1
Kuchař - číšník
65-51-H/01 3 10
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
3
7

 

7.  Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou 

 

7.1  Kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.

Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za:

 • 1. pololetí 8. ročníku základní školy:   20 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,50
 • 2. pololetí 8. ročníku základní školy:   20 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,50
 • 1. pololetí 9. ročníku základní školy:   20 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,50

Závislost počtu přidělených bodů na celkovém průměrném prospěchu ze ZŠ v daném rozpětí je lineární.
  

7.2.  Pořadí uchazečů
Uchazeči budou přijati v pořadí podle celkového počtu bodů v přijímacím řízení. Celkový počet bodů je součtem bodů, které uchazeč získá za výsledky na vysvědčení z předchozího studia. Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku vzdělávání je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů (viz bod 6).

7.3.  Stanovení dodatkových kritérií
V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v následujícím pořadí:
1. lepší průměrný prospěch t matematiky ve sledovaných třech pololetích na základní škole
2. lepší průměrný prospěch z českého jazyka ve sledovaných třech pololetích na základní škole

 

8.  Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem

 

8.1 Kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.

Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za:

 • 1. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole: 

       ► 40 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 3,00

 • 2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole:

        ► 40 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 3,00

 • 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole:

        ► 40 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 3,00

Závislost počtu přidělených bodů na celkovém průměrném prospěchu ze ZŠ v daném rozpětí je lineární.

  
8.2 Stanovení dodatkových kritérií

V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v tomto pořadí:

 • 1. lepší průměrný prospěch z matematiky ve sledovaných třech pololetích na základní škole
 • 2. lepší průměrný prospěch z českého jazyka ve sledovaných třech pololetích na základní škole.
   

8.3 Pořadí uchazečů
Uchazeči budou přijati v pořadí podle získaného počtu bodů v přijímacím řízení.
Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů (viz bod 6).

 

9.  Zdravotní způsobilost


Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na přihlášce ke vzdělávání je požadováno u oborů vzdělání  Hotelnictví, Kuchař-číšník, Cukrář, Stravovací a ubytovací služby. Lékařské potvrzení nemusí dokládat uchazeči o obory vzdělání Ekonomické lyceum a Obchodní akademie.
  

10.  Odevzdání zápisového lístku


Každý uchazeč, který se rozhodne v případě přijetí vzdělávat na naší škole, je povinen do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí odevzdat řediteli školy zápisový lístek. Ten obdrží uchazeči ze ZŠ na svých základních školách, ostatním uchazečům zápisový lístek vydá na jejich žádost krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Pokud uchazeč v určené lhůtě nedoručí zápisový lístek na střední školu, vzdává se tím svého práva být přijat za žáka dané střední školy. Po odevzdání zápisový lístek nelze vzít zpět a přenést ho na jinou školu! To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oboru vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoře, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 

11.  Odvolání proti nepřijetí


Odvolání proti nepřijetí může uchazeč podat do 3 pracovních dnů od doručení písemného rozhodnutí. Při případném nedoručení se rozhodnutí o nepřijetí ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.
Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina prostřednictvím ředitele školy, který rozhodnutí vydal, případně odvolání může vyhovět přímo ředitel školy formou tzv. autoremedury.
 

12.  Další důležité informace


V zájmu uchazeče je žádoucí doplnit přihlášku vyšetřením z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, pokud se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V případě, že o některý obor vzdělání nebude dostatečný zájem, může být tento obor z přijímacího řízení vyřazen nebo může být přijato méně uchazečů, než je předpoklad.
 

13.  Kontakty


V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás můžete kontaktovat na tel. čísle 569 421 182 nebo e-mailem na sedlak@oahshb.cz.  Všechny informace k přijímacímu řízení budeme postupně zveřejňovat na našich webových stránkách www.oahshb.cz.

  

Havlíčkův Brod 16. května 2017


Mgr. Jiří Forman
ředitel školy
 

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita