CHARAKTERISTIKA:

Zobrazeno: 207756

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je veřejná střední škola s dlouhou tradicí. Její nejstarší součást vznikla již v roce 1909. Dnes škola patří k nejmodernějším a nejlépe vybaveným školám v Kraji Vysočina. Poskytuje vzdělávání v maturitních, učebních i nástavbových oborech zaměřených na ekonomiku, gastronomii a služby a svým žákům nabízí řadu nadstandardních služeb.
Škola dnes sídlí ve dvou budovách – v ulici Bratříků, kde probíhá výuka žáků především v oborech vzdělání s maturitní zkouškou, a v ulici Kyjovská, kde je umístěno teoretické i praktické vyučování žáků oborů vzdělání s výučním listem. Žáci se vzdělávají v nejmodernějších odborných učebnách – multimediálních, jazykových, učebnách informačních a komunikačních technologií, učebně přírodovědných předmětů, učebně gastronomických předmětů aj. Pro praktické vyučování jsou k dispozici moderní cukrářské dílny, gastrocentrum pro kuchaře a učebny stolničení.
Odborná praxe je zařazena ve všech oborech, žáci ji mohou vykonávat také v zahraničí. Odborný výcvik žáků v oborech s výučním listem je realizován zčásti ve škole, zčásti v provozovnách, často v místě bydliště žáka.
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je vzdělávací institucí odpovídající svým vybavením a výukovými možnostmi náročným požadavkům 21. století.

Prezentace školy:

Co škola nabízí:
 • možnost intenzivního studia cizích jazyků a výběru z pěti světových jazyků – angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština;
 • nejefektivnější způsob výuky cizích jazyků v maturitních oborech - ve skupinách podle dosažené jazykové úrovně žáků bez ohledu na navštěvovaný obor;
 • možnost získání mezinárodně uznávaných jazykových certifikátů Londýnské komory obchodu a průmyslu - LCCI;
 • propracovaný systém volitelných předmětů vedoucí jednak k profilaci vzdělávání žáka podle jeho přání, jednak k přípravě na společnou část maturitní zkoušky;
 • možnost změny oboru v případě studijních potíží v navštěvovaném oboru nebo nespokojenosti se zvoleným oborem;
 • bezplatný přístup na internet pro všechny žáky školy během celého dne;
 • výuku psaní na klávesnici PC v nejmodernějším výukovém programu ZAV;
 • pro zájemce státní zkoušky v psaní na klávesnici PC;
 • lyžařské a sportovní kurzy;
 • krátkodobé pobyty žáků v německy a anglicky hovořících zemích;
 • výměnné pobyty žáků v Nizozemí, na Slovensku, v Itálii i jiných zemích;
 • odborné stáže a praxe žáků v ČR i v zahraničí (Francie, Řecko, Itálie, Rakousko, Švédsko, Kypr, Tunisko, Nizozemí, Slovensko,....);
 • barmanské kurzy, sommeliérské kurzy, kurzy studené kuchyně, kurzy vyřezávání ovoce a zeleniny, kurzy přípravy kávy, kurzy italské kuchyně, cukrářské kurzy aj.;
 • služby moderního školního studijního a informačního centra - knihovna, studovna s PC, kopírování, skenování
 • ubytování pro žáky ze vzdálenějších míst v domově mládeže přímo v areálu školy;
 • stravování žáků na obou pracovištích ve školních jídelnách, s obsluhou v době oběda;
 • celodenní možnost občerstvení ve školní kavárně;
 • službu školního psychologa pro žáky i jejich rodiče;
 • dvě tělocvičny s posilovnami a hřišti;  
 • poskytování průběžných informací o studijních výsledcích žáků rodičům prostřednictvím internetu.

 

1.  Obory vzdělání s maturitní zkouškou:


63-41-M/02  Obchodní akademie (školní vzdělávací program Obchodní akademie)
Obor vzdělání, jenž má na škole tradici od r. 1909. Velká část absolventů pokračuje ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách, jiní se uplatňují na trhu práce například v pozicích ekonom, účetní, asistent, obchodní zástupce, pojišťovací, finanční a bankovní referent a referent ve státní správě. Absolvent je schopen používat dva cizí jazyky, využívat prostředky výpočetní a komunikační techniky, vést účetnictví včetně práce s aplikačním účetním programem, zpracovávat texty na počítači a komplexně zajišťovat běžné podnikové činnosti. 

63-41-M/02 Obchodní akademie (školní vzdělávací program Obchodní akademie se sportovním zaměřením)
Absolvent oboru vzdělání Obchodní akademie se sportovním zaměřením má stejné uplatnění na trhu práce jako absolvent klasické Obchodní akademie – viz výše uvedený obor. Navíc se může uplatnit jako instruktor, trenér, fyzioterapeut, rehabilitační pracovník, odborník na regeneraci a výživu, manažer či jednatel sportovních klubů aj. Absolvent bude připraven zastávat zaměstnanecké pozice, rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity a také pokračovat ve vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách ekonomického, pedagogického a sportovního zaměření.

 65-42-M/01 Hotelnictví  (školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch)
Atraktivní obor školy, který připravuje odborníky pro hotelový průmysl a cestovní ruch. Absolvent se uplatní jako odborný pracovník v nejrozmanitějších oblastech hotelového průmyslu a služeb cestovního ruchu, může také pokračovat ve vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách. Důraz je kladen především na vzdělávání a komunikaci ve dvou cizích jazycích, vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a na odborné vzdělávání v oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu. Praxe žáků probíhá v hotelech v České republice i v zahraničí, v informačních centrech, cestovních kancelářích, při průvodcovské činnosti apod.

 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum (školní vzdělávací program Ekonomické lyceum
Obor, který plně odpovídá nejmodernějším vzdělávacím trendům u nás. Jeho absolvent získá obecně odborné vzdělání s možností pokračovat ve studiu na vysoké škole a na vyšší odborné škole, při přímém nástupu do praxe je schopen rychle se orientovat a zapracovat. Cílem vzdělávání je vybavit žáky takovými dovednostmi, které jim usnadní adaptaci na požadavky vysokoškolského studia především ekonomických nebo právních disciplín. Obor představuje vzdělávací alternativu pro značnou část středoškolské populace, která má hlubší zájem o ekonomické obory, je více teoreticky orientovaná a směřuje k vyššímu než střednímu vzdělání.
 

2.  Obor nástavbového studia65-41-L/51   Gastronomie (školní vzdělávací program Gastronomie)
Obor je určen pro uchazeče, kteří v předchozím vzdělávání získali výuční list v oboru Kuchař – číšník, Číšník – servírka nebo Kuchař. Absolventi se uplatní ve středních technickohospodářských funkcích ve stravovacích zařízeních různého typu. Mohou pracovat i jako samostatní kuchaři nebo číšníci a po získání potřebné praxe se mohou uplatnit i v pozici provozářů, šéfkuchařů, vrchních číšníků, popř. i v jiné vedoucí pozici. Uplatnění absolventa v tomto odvětví je možné jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici zaměstnavatelské a podnikatelské, absolvent může také pokračovat ve vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách.
V průběhu vzdělávání je kladen důraz především na všeobecné vzdělávání, které je přípravou pro složení společné části maturitní zkoušky, dále pak na odborné vzdělávání v oblasti gastronomie, hotelnictví a ekonomiky
 

 3.  Obory vzdělání s výučním listem:


29-54-H/01 Cukrář (školní vzdělávací program Cukrář)
Asolvent tohoto oboru vzdělání ovládá technologické postupy výroby cukrářských výrobků, navrhne jejich estetické ztvárnění, připraví a nabídne zboží pro prodej, komunikuje se zákazníkem, obsluhuje stroje a zařízení v cukrářském i pekařském provozu, ovládá ruční způsob výroby i ruční balení cukrářských a pekárenských výrobků, vyhotoví účetní doklady nutné pro účetní a daňovou evidenci apod. Absolvent může přímo na škole pokračovat v nástavbovém studiu oboru vzdělání Společné stravování a získat tak stupeň vzdělání s maturitní zkouškou. 

 

65-51-H/01 Kuchař – číšník (školní vzdělávací program Kuchař – číšník
Absolvent oboru se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve všech typech gastronomických provozoven. Ovládá přípravu pokrmů české i zahraniční kuchyně a obsluhu hostů v různých prostředích a při různých společenských příležitostech.
Ve 2. ročníku lze volit profilaci - absolvent se zaměřením Kuchař má poznatky a dovednosti ze speciální technologie přípravy pokrmů, absolvent se zaměřením Číšník má dovednosti a vědomosti z oblasti speciální obsluhy. Absolvent může přímo na škole pokračovat v nástavbovém studiu oboru vzdělání Gastronomie a získat tak stupeň vzdělání s maturitní zkouškou. 

 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (školní vzdělávací program Kuchařské práce a ubytovací služby
Obor je určen především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Při výuce je uplatňován individuální přístup k žákům, resp. možnost pedagogického nebo osobního asistenta. Teoretické vyučování probíhá v budově školy, praktické vyučování v odborných učebnách, ve školní kuchyni a na provozovnách společného stravování v Havlíčkově Brodě a okolí, většinou v místě bydliště. Absolvent se uplatní při výkonu jednoduchých prací při výrobě a podávání jídel v pozici zaměstnance ve všech typech gastronomických provozoven a v provozu ubytovacích zařízení formou poskytování služeb hostům. Po získání nezbytné praxe je schopen konat i náročnější kuchařské práce, uplatní se rovněž v pozici pokojské či pracovníka recepce.

 

REGISTRACE ŠKOLY:

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita