Co umí Moodle?

Zobrazeno: 4337


Základní koncepty
 • Podporuje sociálně konstruktivistickou pedagogiku (spolupráce, aktivita, kritická sebereflexe aj.)
 • Je vhodný pro plně distanční internetovou výuku i jako doplněk kontaktní výuky
 • Jednoduché, efektivní, široce kompatibilní, technicky nenáročné a intuitivní uživatelské rozhraní
 • Snadná instalace na téměř všechny platformy, které podporují PHP. Vyžaduje pouze jednu databázi (a tu může sdílet)
 • Plně nezávislý na konkrétní databázi; podporuje všechny hlavní typy databází (kromě úvodního vytvoření tabulek)
 • Seznam kurzů nabízí popis každého kurzu i informaci, zda do něj mají přístup návštěvníci
 • Kurzy lze třídit do kategorií, kategorie lze prohledávat - každý server s Moodlem může podporovat tisíce kurzů
 • Velký důraz na zabezpečení: data ze všech formulářů jsou kontrolována, cookies jsou šifrovány atd.
 • Většinu oblastí pro vkládání textu (zdroje, příspěvky do fór, záznamy do deníku atd.) lze editovat pomocí vestavěného WYSIWYG editoru HTML

Správa systému

 • Systém spravuje administrátor, který je určen během instalace
 • Doplňkový modul Vzhled umožňuje administrátorovi nastavit barvy, písma a rozložení stránek tak, aby vyhovovaly místním potřebám
 • K stávajícím instalacím Moodlu lze přidávat doplňkové moduly činností
 • Doplňkové moduly jazyků umožňují plnou lokalizaci do jakéhokoliv jazyka. Jazykové balíčky lze upravovat pomocí vestavěného webového editoru. V současné době existují balíčky pro více než 34 jazyků
 • Kód je přehledně napsán v jazyce PHP a je distribuován na základě licence GPL, takže jej lze snadno upravovat podle potřeb uživatelů

Správa uživatelů

 • Cílem je omezit nutnost zásahů administrátora na minimum a přitom zachovat vysoký standard zabezpečení
 • Díky doplňkovým modulům podporuje řadu ověřovacích mechanismů, které umožňují snadnou integraci do stávajících systémů
 • Standardní e-mailová metoda: studenti si mohou vytvářet své vlastní účty. Uvedou při tom e-mailovou adresu, která se ověřuje potvrzením po obdržení e-mailu
 • Metoda LDAP: přihlašování se kontroluje proti serveru LDAP. Administrátor může upřesnit, která pole při tom budou použita
 • IMAP, POP3, NNTP: přihlašování se kontroluje proti e-mailovému nebo newsovému serveru. Podpora certifikátů SSL a TLS
 • Externí databáze: jako zdroj pro autentizaci může být použita jakákoliv databáze, která obsahuje alespoň dvě pole
 • Každá osoba potřebuje pro celý systém pouze jeden účet; pro různé účely lze účtu přiřadit různá práva
 • Administrátor řídí zakládání kurzů; učitelem kurzu může stanovit libovolného uživatele
 • Administrátor může stanovit tvůrce kurzů; ten je pak oprávněn vytvářet kurzy a určovat pro ně učitele
 • Učiteli lze odebrat práva na editování kurzů (například u externích učitelů)
 • Učitel může pro každý kurz stanovit "klíč k zápisu", aby do něj měli přístup pouze oprávnění studenti. Tento klíč jim pak sdělí osobně, soukromým e-mailem apod.
 • V případě potřeby mohou učitelé zapsat studenty do kurzu také ručně
 • Učitelé mohou studenta také ručně odhlásit. Jinak je student odhlášen automaticky, pokud po určitou dobu, kterou nastaví administrátor, nevyvíjí žádnou činnost
 • Studenti jsou vedeni k tomu, aby si v systému vytvořili svůj osobní profil obsahující fotografii a charakteristiku. Pokud si to přejí, mohou zakázat veřejné zobrazování své e-mailové adresy
 • Každý uživatel si může nastavit své časové pásmo a všechna data v Moodlu se pak převádějí do tohoto časového pásma (např. datum odeslání, termíny odevzdání úkolů atd.)
 • Každý uživatel si může sám zvolit jazyk uživatelského rozhraní Moodlu (angličtina, čeština, francouzština, němčina atd.)

Správa kurzů

 • Každý učitel s právem editace má plnou kontrolu nad nastavením kurzu, včetně práva omezovat ostatní učitele
 • Volba mezi týdenním, tématickým nebo diskusním uspořádáním kurzu
 • Široká nabídka možných činností v kurzu: fóra, deníky, testy, materiály, hlasování, dotazníky, úkoly, chat, workshop
 • Na domovské stránce kurzu se mohou zobrazovat změny provedené od posledního přihlášení - posiluje se tím pocit sounáležitosti
 • Většinu oblastí pro vkládání textu (materiály, příspěvky do fór, záznamy do deníku atd.) lze editovat pomocí vestavěného WYSIWYG editoru HTML
 • Všechna hodnocení z fór, deníků, testů a úkolů mohou být zobrazena na jedné stránce (případně uložena jako soubor pro zpracování v tabulkovém procesoru)
 • Rozsáhlé možnosti sledování a zaznamenávání činnosti uživatelů - podrobný záznam a grafy činnosti každého studenta v libovolném modulu (poslední přístup, počet čtení) a také přehledná "historie" studenta v kurzu na jediné stránce, tj. záznam o všech jeho činnostech včetně zápisů do deníku, přispívání do fór atd.
 • Vestavěný e-mailový klient - kopie příspěvků do fóra, zpětná vazba atd. mohou být zaslány jako zpráva ve formátu HTML nebo jako prostý text
 • Vlastní škály - učitelé si mohou definovat vlastní škály pro hodnocení fór, úkolů a deníků
 • Pomocí funkce Zálohování je možné celý kurz sbalit do jediného souboru ve formátu ZIP. Z tohoto souboru jej pak lze zase obnovit na libovolném serveru provozujícím Moodle

Modul Úkoly

 • U úkolů lze stanovit termín odevzdání a maximální počet bodů
 • Studenti mohou úkoly nahrát na server (jako soubor v libovolném formátu); každý odevzdaný úkol je při tom označen časovým razítkem
 • Opožděné odevzdání úkolu je přípustné; učiteli se však zřetelně zobrazí, s jakým zpožděním byl úkol odevzdán
 • Hodnocení úkolu i s komentářem lze vyplnit pro celou třídu na jediné stránce prostřednictvím jediného formuláře
 • Hodnocení je studentovi přidáno na stránku s odevzdaným úkolem a zároveň je mu e-mailem zasláno upozornění
 • Učitel si může zvolit, jestli je úkol po ohodnocení možné odevzdat znovu (k novému ohodnocení)

Modul Chat

 • Umožňuje plynulou synchronní textovou komunikaci
 • Umožňuje zobrazení obrázku uživatelského profilu v okně chatu
 • Podporuje adresy URL, emotikony, vložení HTML kódu, obrázky atd.
 • Všechny relace jsou zaznamenávány, takže je možné si je později prohlédnout a případně je zpřístupnit studentům

Modul Hlasování

 • Podobně jako v průzkumu mínění lze hlasovat o konkrétní otázce (vyučující má možnost nastavit až šest možných odpovědí)
 • Učiteli se v přehledné tabulce zobrazí, jak který student hlasoval
 • Studentům lze zpřístupnit průběžný graf aktuálních výsledků

Modul Fórum

 • K dispozici jsou různé typy fór, např. učitelské, aktuální zprávy z kurzu, veřejné fórum nebo fórum umožňující každému uživateli založit pouze jedno téma diskuse
 • U všech příspěvků se zobrazují fotografie jejich autorů
 • Různé typy zobrazení fór: lineárně řazené příspěvky (vzestupně či sestupně podle data vložení), hierarchicky řazené příspěvky nebo hierarchicky řazené názvy příspěvků
 • Uživatelé mohou pro každé fórum určit, zda jim mají být nové příspěvky zasílány e-mailem. Učitel může provést nucené přihlášení všech účastníků
 • Učitel může zakázat odpovídat na příspěvky, například v případě fór sloužících jen jako oznámení
 • Jednotlivé diskuse může učitel snadno přemisťovat z jednoho fóra do druhého
 • Přiložené obrázky se zobrazují přímo v textu příspěvku
 • Je-li používáno hodnocení diskusních příspěvků, lze je omezit jen na příspěvky vložené v určitém časovém rozmezí

Modul Deník

 • Deníky jsou prostředkem pro soukromou komunikaci mezi studentem a učitelem
 • Zápis v deníku lze iniciovat společnou otázkou
 • Hodnocení jednotlivého zápisu do deníku lze provést pro celou třídu na jediné stránce prostřednictvím jediného formuláře
 • Hodnocení se připojí na stránku se zápisem a studentovi se zašle upozornění e-mailem

Modul Test

 • Učitel může vytvářet databázi otázek; otázky mohou být opakovaně použity v různých testech
 • Otázky lze pro snazší přístup roztřídit do kategorií a tyto kategorie pak "zveřejnit", takže otázky mohou být použity ve více kurzech
 • Testy jsou hodnoceny automaticky; pokud dojde ke změně otázek, lze jednoduše provést nové hodnocení
 • Pro řešení testu lze vymezit časové období, mimo něž nebude test dostupný
 • Učitel může nastavit, zda je test možno opakovat a zda se k zodpovězeným otázkám mají zobrazovat správné odpovědi, komentáře apod.
 • Otázky a odpovědi lze náhodně míchat, aby se ztížilo opisování
 • Otázky mohou obsahovat HTML kód nebo obrázky
 • Otázky lze importovat z externích textových souborů
 • Test lze absolvovat vícekrát, pokud to učitel povolí
 • Pokud to učitel povolí, vyplňování testu může být kumulativní, rozložené do několika sezení
 • Otázky s volenou odpovědí, umožňujíci volbu jediné nebo více možností
 • Krátké tvořené odpovědi (slovo nebo fráze)
 • Otázky typu Ano/Ne
 • Přiřazovací otázky
 • Numerické úlohy (včetně povolené tolerance)
 • Otázky ve formě textu s vynechanou odpovědí (tzv. "cloze test")
 • Možnost náhodného výběru otázek do testu
 • Možnost vložení popisných textů a obrázků

Modul Studijní materiály

 • Modul umožňuje zobrazení jakéhokoli materiálu dostupného v elektronické formě (soubory aplikací Word, PowerPoint, Flash, video nebo zvukové soubory ap.)
 • Materiály lze nahrát na server a tam je spravovat, nebo je lze vytvářet přímo při práci pomocí webových formulářů (ve formátu HTML nebo jako prostý text)
 • Externí zdroje dostupné na internetu lze do kurzu začlenit jako odkazy; přitom lze jejich obsah zobrazit jako součást stránky kurzu
 • V kurzu lze pracovat s externími webovými aplikacemi a předávat jim data

Modul Dotazníky

 • Vestavěné dotazníky (COLLES, ATTLS) se osvědčily jako nástroje pro analýzu online kurzů
 • Výsledky provedených průzkumů jsou kdykoliv dostupné a jsou doplněny množstvím grafů. Data lze stáhnout ve formátu tabulkového procesoru Excel nebo v textovém formátu CSV
 • Rozhraní neumožňuje odevzdání neúplně vyplněného dotazníku
 • Jako zpětnou vazbu student obdrží své výsledky a jejich srovnání s průměrem v kurzu

Modul Workshop

 • Umožňuje vzájemné hodnocení odevzdaných dokumentů všemi účastníky kurzu; učitel může nastavovat režim hodnocení a výkon jednotlivých studentů bodovat
 • Podpora široké palety hodnoticích škál
 • Učitel může studentům poskytnout ukázkové dokumenty, na kterých si mohou hodnocení vyzkoušet
 • Vysoká flexibilita a mnoho možností

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev