Kritéria 1. kola přijímacího řízení
ve školním roce 2018 - 2019

Zobrazeno: 3967

 

Ředitel

Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod

vyhlašuje

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2018-2019

 

1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání

 

 • do 1. března 2018

 

2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
 
 
Název oboru vzdělání
(denní forma)
Kód oboru
vzdělání
Délka vzdělávání
(v letech)
Předpokládaný počet
přijímaných uchazečů
Obory vzdělání s maturitní zkouškou
Obchodní akademie
63-41-M/02
4
 30

Obchodní akademie
se sportovním zaměřením

63-41-M/02

4 30
Hotelnictví 65-42-M/01 4 30
Ekonomické lyceum
78-42-M/02
4
30
Obory vzdělání s výučním listem
Cukrář 29-54-H/01 3 16
Kuchař – číšník
65-51-H/01
3
60
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
3
16
Obor nástavbového studia
Gastronomie 65-41-L/51 2 30


3. Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou


3.1  Prvním kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.


A. Čtyřleté obory
Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za:

 • 1. pololetí 8. ročníku základní školy:   20 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,50
 • 2. pololetí 8. ročníku základní školy:   20 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,50
 • 1. pololetí 9. ročníku základní školy:   20 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,50

Závislost počtu přidělených bodů na celkovém průměrném prospěchu ze ZŠ v daném rozpětí je lineární.


B.  Dvouletý obor nástavbového studia

Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za:

 • 1. pololetí 2. ročníku střední školy: 20 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,80
 • 2. pololetí 2. ročníku střední školy: 20 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,80
 • 1. pololetí 3. ročníku střední školy: 20 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,80

Závislost počtu přidělených bodů na celkovém průměrném prospěchu ze SŠ v daném rozpětí je lineární. 
 

3.2  Druhým kritériem přijímacího řízení jsou výsledky v jednotné přijímací zkoušce.

Všichni uchazeči
o obory vzdělání s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia, budou dle § 60 odst. (5) školského zákona skládat jednotnou přijímací zloušku z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. V hodnocení uchazečů mu je započítán lepší z dosažených výsledků.

Datum konání jednotných testů:
- 1. termín: 12. duben 2018, náhradní termín: 10. květen 2018
- 2. termín: 16. duben 2018, náhradní termín: 11. květen 2018
Zkušební místo:
Obchodní akademie a Hotelová škola, Havlíčkův Brod, Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod

Informace k jednotlivým předmětům přijímací zkoušky:
a) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Celkový počet bodů: 50
Čistý čas na vykonání testu: 60 minut
Povolené pomůcky: modře či černě píšící propisovací tužka
Obsah zkoušky: učivo RVP pro základní vzdělávání
b) MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Celkový počet bodů: 50
Čistý čas na vykonání testu: 70 minut
Povolené pomůcky: rýsovací potřeby, modře či černě píšící propisovací tužka (užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno)
Obsah zkoušky: učivo RVP pro základní vzdělávání

Vyhodnocení jednotných testů
Záznamové archy s odpověďmi uchazečů budou po ukončení administrace zkoušky v učebně digitalizovány a elektronicky odeslány k centrálnímu vyhodnocení.

Pořadí uchazečů
Uchazeči budou přijati v pořadí podle celkového počtu bodů v přijímacím řízení. Celkový počet bodů je součtem bodů, které uchazeč získá za výsledky na vysvědčení z předchozího studia, a bodů získaných za výsledky v jednotné zkoušce (lepší ze dvou pokusů).
Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku vzdělávání je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů (viz bod 2).

Stanovení kritéria úspěšnosti přijímací zkoušky
Přijímací zkoušku úspěšně složí uchazeči, kteří v testu z českého jazyka a v testu z matematiky získají v každém z nich minimálně 5 bodů. Uchazeči, kteří získají v testu z českého jazyka nebo v testu z matematiky méně než 5 bodů, nesplní kritéria přijímacího řízení.

Stanovení dodatkových kritérií
V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v následujícím pořadí:
1. lepší výsledek z jednotného testu z matematiky
2. lepší výsledek z jednotného testu z českého jazyka a literatury
3. lepší celkový průměrný prospěch ve sledovaných třech pololetích na základní (střední) škole.

Zveřejnění výsledků
Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů budou zveřejněny v pátek 27. dubna 2017 odpoledne na hlavních dveřích ve vstupu do budovy školy v ulici Bratříků 851 a na webových stránkách školy.
Rozhodnutí přijatým uchazečům se oznamuje tímto zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Písemná rozhodnutí budou odeslána pouze nepřijatým uchazečům. Ještě před vydáním rozhodnutí mají nepřijatí uchazeči možnost v pondělí 30. dubna 2018 nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Tentýž den si mohou zletilí uchazeči či zákonní zástupci nezletilých uchazečů rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout, jinak jim budou poté zaslána poštou.

 

4. Kritéria přijímacího řízení pro tříleté obory vzdělání s výučním listem


Kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za:

 • 1. pololetí předposledního ročníku vzdělávání na ZŠ:    40 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 3,00
 • 2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání na ZŠ:    40 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 3,00
 • 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání na ZŠ:           40 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 3,00

Závislost počtu přidělených bodů na celkovém průměrném prospěchu ze ZŠ v daném rozpětí je lineární.

Přijímací zkoušku v oborech vzdělání s výučním listem uchazeči nekonají.
 

Stanovení dodatkových kritérií
V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v tomto pořadí:

 • 1. prospěch z matematiky ve sledovaných třech pololetích na vysvědčení ze základní školy
 • 2. prospěch z českého jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčení ze základní školy.


Pořadí uchazečů
Uchazeči budou přijati v pořadí podle získaného počtu bodů v přijímacím řízení.
Počet přijatých uchazečů je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů (viz bod 2).


Zveřejnění výsledků

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů budou zveřejněny v pondělí 23. dubna 2018 na hlavních dveřích ve vstupu do budovy školy v ulici Bratříků 851 a na webových stránkách školy.
Rozhodnutí přijatým uchazečům se oznamuje tímto zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Písemná rozhodnutí budou odeslána pouze nepřijatým uchazečům. Ještě před vydáním rozhodnutí mají nepřijatí uchazeči možnost v úterý 24. dubna 2018 nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Tentýž den si mohou zletilí uchazeči či zákonní zástupci nezletilých uchazečů rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout, jinak jim budou zaslána poštou.
 

5. Zdravotní způsobilost


Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na přihlášce ke vzdělávání je požadováno u oborů vzdělání Hotelnictví, Kuchař-číšník, Cukrář, Stravovací a ubytovací služby a Gastronomie. Lékařské potvrzení nemusí dokládat uchazeči o obory vzdělání Ekonomické lyceum a Obchodní akademie.

6. Odevzdání zápisového lístku


Každý uchazeč, který se rozhodne v případě přijetí vzdělávat na naší škole, je povinen do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí odevzdat řediteli školy zápisový lístek. Ten obdrží uchazeči ze ZŠ na svých základních školách, ostatním uchazečům zápisový lístek vydá na jejich žádost krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Pokud uchazeč v určené lhůtě nedoručí zápisový lístek na střední školu, vzdává se tím svého práva být přijat za žáka dané střední školy. Po odevzdání zápisový lístek nelze vzít zpět a přenést ho na jinou školu! To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oboru vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoře, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Uchazeči přijatí do nástavbového studia Gastronomie zápisový lístek nepředkládají.

7. Odvolání proti nepřijetí


Odvolání proti nepřijetí může uchazeč podat do 3 pracovních dnů od doručení písemného rozhodnutí. Při případném nedoručení se rozhodnutí o nepřijetí ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.
Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina prostřednictvím ředitele školy, který rozhodnutí vydal, případně odvolání může vyhovět přímo ředitel školy formou tzv. autoremedury.
 

8. Další důležité informace


V zájmu uchazeče je žádoucí doplnit přihlášku vyšetřením z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, pokud se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud bude uchazeč požadovat přizpůsobení podmínek pro konání přijímací zkoušky, je povinen přiložit k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole vyjádření školského poradenského zařízení o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky.

V případě, že o některý obor vzdělání nebude dostatečný zájem, může být tento obor z přijímacího řízení vyřazen nebo může být přijato méně uchazečů, než je předpoklad.
 

9. Kontakty


V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás můžete kontaktovat na tel. číslech 569 421 182 nebo e-mailem na sedlak@oahshb.cz. Všechny informace k přijímacímu řízení budeme postupně zveřejňovat na našich webových stránkách www.oahshb.cz.

 •  Dokument v plném znění (.pdf 108 kB)

  Zobrazit | Stáhnout

 • Havlíčkův Brod 11. ledna 2018                                                                                        Mgr. Jiří Forman
                                                                                                                                               ředitel školy

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita