Nabídka kurzu "Základy podnikání"

Zobrazeno: 3405

 
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod pořádá
v rámci projektu UNIV 2 kraje pilotní ověření kurzu

Základy podnikání


Kurz je určen zejména pro nezaměstnané, začínající podnikatele a ostatní zájemce z řad veřejnosti


Cílem vzdělávacího programu je obnovení či získání teoretických i praktických znalostí a dovedností z oblasti práva, evidence podnikatelské činnosti, fungování podnikových subsystémů a písemné komunikace pro OSVČ v různých oborech podnikání. Důraz je kladen zejména na praktické dovednosti s využitím výpočetní techniky a specializovaného softwaru. 

 • Předpokládaný začátek kurzu: konec února 2012

 • Délka trvání: 6 – 8 týdnů

 • Celkový rozsah kurzu: 120 hodin prezenční výuky

 • Organizace kurzu: 3x – 4x v týdnu vždy od 14.00 h do 18.20 h

 • Místo konání: Obchodní akademie a Hotelová škola, Bratříků 851, Havlíčkův Brod

 

Výsledky vzdělávání – profil absolventa


Absolvent

 • sestaví jednoduchý podnikatelský záměr, propočet návratnosti vložených prostředků
 • orientuje se v živnostenském zákoně, v obchodním zákoníku a zákoníku práce
 • zná povinnosti s ohledem na FÚ, OSSZ a ZP
 • orientuje se v možnostech evidence podnikatelské činnosti s ohledem na právní formu podnikání
 • orientuje se v prvotní evidenci zaměstnanců a mezd a umí mzdy vypočítat a zaúčtovat
 • umí vyhotovit a zaúčtovat účetní a platební doklady
 • je schopen vést daňovou evidenci
 • určí hospodářský výsledek, základ daně a daňovou povinnost k různým typům daní
 • orientuje se v daňové problematice, umí vyplnit základní daňová přiznání
 • zařadí majetek podniku a vede evidenci majetku
 • využívá marketingové znalosti pro vlastní podnikání
 • uplatňuje vědomosti z managementu při řízení podniku
 • orientuje se v administrativě podniku a v nakládání s písemnosti
 • vyhotovuje základní písemnosti ve vztahu k okolí podniku


Náklady na kurz jsou ze 100 % hrazeny z finančních prostředků projektu UNIV 2 kraje. Pro účastníka je kurz zcela zdarma!
Více informací všem zájemcům o kurz poskytne: 

 • Ing. Jana Dubnová;  e-mail:  dubnova@oahshb.cz, TZ: 569 428 813   TMO: 736 545 784

 

Přihláška do kurzu "Základy podnikání" 

 


O termínu zahájení budou uchazeči informováni hned po uzávěrce přihlášek. Při nenaplnění kapacity dostatečným počtem účastníků si pořadatel kurzu vyhrazuje právo na vypsání náhradního termínu semináře či na úplné zrušení akce.
 

V Havlíčkově Brodě dne 9. 1. 2012


Ing. Jana Dubnová
zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz
Obchodní akademie a Hotelová škola
Havlíčkův Brod, Bratříků 851
tel.: 569 421 182 , mob: 736 545 784
e-mail: dubnova@oahshb.cz

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita