Nadační fond "EKONOM" - základní informace

Zobrazeno: 4062

Nadační fond EKONOM

Nadační fond EKONOM je řádně zaregistrován v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové a jeho účelem je podporovat výchovu a vzdělávání žáků naší školy.

Správní rada nadačního fondu, kterou tvoří pedagogičtí pracovníci školy, zaručuje, že prostředky fondu budou vždy vynaloženy výhradně ve prospěch našich žáků a v souladu se statutem nadačního fondu EKONOM.

Prioritou ve využívání prostředků fondu je nákup učebních pomůcek, finanční odměny pro úspěšné žáky, podpora mezinárodních výměn studentů, sportovních a kulturních akcí, podpora odborného vzdělávání žáků školy (příspěvky na kurzovné na odborné kurzy pro žáky oborů vzdělání zakončených výučním listem) apod.

Fond je finančně zajištěn dary sponzorů. Ty jsou však nárazové a nepravidelné. Proto byl již v předchozích letech zaveden trvalý zdroj příjmů nadačního fondu – příspěvek rodičů, jež nahradil dosavadní příspěvek na sdružení rodičů. Tento příspěvek fondu je účetně veden jako dar.

Konkrétní výše příspěvku na školní rok 2013/2014 byla navržena správní radou NF Ekonom ve výši:

  • • Kč 250,- pro žáky oborů vzdělání s maturitní zkouškou
  • • Kč 170,- pro žáky oborů vzdělání s výučním listem
  • • Kč 150,- pro žáky nástavbového oboru Gastronomie"

Studuje-li na škole více dětí z rodiny, platí se pouze jednou. Pokud jsou finanční možnosti rodičů nadprůměrné, budeme vděčni, když poskytnou finanční částku vyšší, především rodiče-podnikatelé mohou přispět i formou věcného daru, který napomůže zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu

Ubezpečujeme všechny dárce, že veškeré jimi poskytnuté prostředky budou využity pouze ku prospěchu našich žáků, a věříme, že si uvědomují stejně jako my, že investice do vzdělávání a výchovy dětí se vždy mnohonásobně vrací.


V Havlíčkově Brodě 29. října 2014

Ing. Jana Dubnová                                                                                      Mgr. Jiří Forman  
zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz                                                ředitel školy
předsedkyně správní rady Nadačního fondu EKONOM

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev