Archiv novinek

Hodnocení projektu "Žijí a vzdělávají se s námi"

 


 


Projekt "Žijí a vzdělávají se s námi – podpora rovných příležitostí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod", který byl na škole realizován v období od 1. 3. 2009 do 31. 10. 2011, se chýlí ke konci.

 
Tento projekt byl určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se vzdělávají ve tříletém oboru vzdělání s výučním listem Stravovací a ubytovací služby (dříve Kuchařské práce). V průběhu studia probíhá příprava žáků na jejich smysluplný a odpovědný osobní i pracovní život. Největší důraz je kladen na dosažení požadované odbornosti žáka a pěstování takových vědomostí a dovedností, které žák uplatní v praxi.
 
K plnění cílů školního vzdělávacího programu, který byl zpracován pod názvem Kuchařské práce a ubytovací služby, přispěly i aktivity projektu „Žijí a vzdělávají se s námi“.
Klíčové aktivity projektu se týkaly tří základních oblastí.
 
 
1.  V rámci první aktivity zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků absolvovaly dvě učitelky kurz speciální pedagogiky na VUT Brno, formou kurzů vedených odbornými lektory probíhalo vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Další kurz byl věnován práci pedagogů s interaktivní tabulí.
 
2.   Druhá klíčová aktivita byla zaměřena na tvorbu ucelených vzdělávacích postupů. Pro realizaci této aktivity byla vybavena učebna pro teoretické vyučování moderní didaktickou technikou učebna a novým nábytkem a pedagogičtí pracovníci obdrželi nové notebooky. Učebna praktického vyučování byla modernizována a doplněna potřebných zařízením a inventářem. Učitelé, kteří byli zapojeni do projektu, vytvářeli průběžně studijní materiály ve formě prezentací a pracovních listů.  Tyto materiály byly následně ověřovány při výuce a podle potřeby upravovány. Výsledkem je ucelený soubor učebních materiálů pro 12 teoretických předmětů a odborný výcvik, který byl aplikován ve třídách pomocí moderních vyučovacích metod a didaktické techniky. Na základě zkušeností, které pedagogičtí pracovníci získali při výuce, byla zpracována příručka pod názvem „Výběr nejvhodnějších metod pro práci se žáky se SVP na střední škole“.
 
3.   S největším ohlasem žáků se setkaly tzv. projektové dny, v jejichž rámci byla připravena řada odborných kurzů. Úspěšně proběhl například kurz slavnostního stolování, kurz dárkového balení, kurz přípravy jednoduchých moučníků a cukrářských výrobků, kurz přípravy kávy, kurz míšených nápojů, kurz týkající se zdravotního životního stylu a kultury stolování, kurz studené kuchyně a kurz italské gastronomie.
Aktivity určené žákům nebyly zaměřeny pouze na odborné gastronomické vzdělávání. Byl pro ně připraven také adaptační kurz a kurz první pomoci, návštěva Krajské knihovny Vysočiny, Okresního archivu v Havlíčkově Brodě, environmentální vycházka apod. Snazšímu začlenění žáků do společnosti přispěly přednášky s tematikou právní vědomí a trestní odpovědnost, administrativní gramotnost, drogová prevence, beseda pod názvem „Co dál po skončení školy“. Velkým přínosem pro žáky byla také exkurze do Prahy a návštěva zajímavých míst a památek Havlíčkobrodska.
 
Partnerem školy v projektu byla Pedagogicko - psychologická poradna Havlíčkův Brod, která má se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami velké zkušenosti. V projektu vystupovala jako odborný garant a kontaktní článek mezi žáky, jejich rodiči a pedagogy zapojenými do projektu.
 
Projekt „Žijí a vzdělávají se s námi“, který byl zpracován v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 
 
Závěrečné hodnocení projektu, které členové realizačního týmu provedli, vyznělo vesměs pozitivně. Jako největší přínos projektu pro žáky byly vyhodnoceny projektové dny, možnost vzdělávání v nově vybavených učebnách a v neposlední řadě možnost financovat řadu aktivit z rozpočtu projektu. Pedagogičtí pracovníci ocenili zejména cyklus vzdělávání a možnost pracovat s moderní didaktickou technikou.
 
Projekt byl zpracován se záměrem zlepšovat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod podmínky pro integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento cíl se podařilo během téměř tříletého období projektu naplnit a je zřejmé, že žáci a pedagogičtí pracovníci budou využívat jeho výstupy i v dalším období.
 
 
Ing. Marie Mrázová
zástupce ředitele pro obory vzdělání s výučním listem a praktické vyučování


Další novinky:

Zkoušky profesní kvalifikace - leden 2020
Publikováno: 16.01.2020

Jednotné zkušební schéma společné části MZ - jaro 2020
Publikováno: 14.01.2020

Pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Publikováno: 07.01.2020

PF 2020
Publikováno: 18.12.2019

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky
Publikováno: 11.12.2019

Den otevřených dveří 2019 je minulostí
Publikováno: 05.12.2019

Přijímačky NANEČISTO
Publikováno: 03.12.2019

Výsledky soutěže "Rozumíte penězům?"
Publikováno: 28.11.2019

Dějepisná olympiáda – školní kolo
Publikováno: 22.11.2019

Olympiáda v českém jazyce
Publikováno: 21.11.2019

strana:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita