Povinně zveřejňované informace

Zobrazeno: 8591

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název
 
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
 
 
2. Důvod a způsob založení subjektu
 

Kraj podle § 181 školského zákona zřizuje určité druhy a typy škol, mj. střední školy, neboť je povinen zajistit podmínky pro uskutečňování středního a vyššího odborného vzdělávání.
Organizace byla zřízena Krajem Vysočina, a to usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne 18. 9. 2001, ve znění dodatků schválených příslušnými usneseními Zastupitelstva Kraje Vysočina. V souladu se zřizovací listinou a se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení je předmětem činnosti OA a HŠ Havlíčkův Brod zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými právními předpisy. Předmětem činnosti je také zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Organizace je dále oprávněna provozovat doplňkové činnosti v souladu se zřizovací listinou.

 

3. Organizační struktura

 

Struktura pedagogické sekce

Struktura obslužné sekce

 

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa – sídlo:

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Bratříků 851
580 02 Havlíčkův Brod

Kontaktní poštovní adresa – odloučené pracoviště:
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Kyjovská 3187
580 02 Havlíčkův Brod

 

4.2 Adresa pracoviště pro osobní návštěvu:

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Bratříků 851
580 02 Havlíčkův Brod

Odloučené pracoviště:
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Kyjovská 3187
580 02 Havlíčkův Brod

4.3 Úřední hodiny pracovišť pro osobní návštěvu:

                                                                                       Pondělí: 8.00 – 16.00
                                                                                       Úterý:     8.00 – 14.00
                                                                                       Středa:   8.00 – 16.00
                                                                                       Čtvrtek:  8.00 – 14.00
                                                                                       Pátek:     8.00 – 14.00

 4.4 Telefonní čísla

pracoviště Bratříků: 569 421 182, 569 423 620
pracoviště Kyjovská:  569 430 640


Telefonní seznam pracoviště Bratříků

Telefonní seznam pracoviště Kyjovská
 

4.5 Číslo faxu

569 428 813


4.6 Adresa internetové stránky

http://www.oahshb.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

oahshb@oahshb.cz

 

4.8 Další elektronické adresy

ID datové schránky: grytdmk

Elektronické adresy pracovníků školy

 

5. Případné platby lze poukázat


číslo účtu: 16732521, kód banky: 0100

 

6. IČ

 

60126817

 

7. DIČ


CZ60126817

 

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Hlavní dokumenty:


8.2 Rozpočet

Rozpočet:

Výsledovka (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina):

Výsledovka (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina):

 

 

9. Žádosti o informace


Informace se poskytují zveřejněním nebo na základě podání žádosti.
Zveřejněnou informací se rozumí taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, nebo pomocí telekomunikačního zařízení. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může pověřená osoba sdělit pouze údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.
Žádost může být podána ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne pověřený pracovník žadateli neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Písemná žádost
musí obsahovat: označení adresáta, jméno a příjmení žadatele (příp. název a sídlo žadatele) a spojení na něho. Žádost musí být srozumitelná a musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována. Neobsahuje-li písemná žádost tyto údaje, není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a ředitel ji bez dalšího odloží.
Pokud je žádost nesrozumitelná nebo příliš obecná, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitele školy, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 3 dnů žadateli.
Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti. V odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit maximálně o 10 dnů. Pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí informace lze podat odvolání k odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina prostřednictvím ředitele školy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

  10. Příjem žádostí a dalších podání


Žádosti, stížnosti, návrhy či podněty přijímá a eviduje ředitel školy nebo jeho zástupce v obvyklé pracovní době. Mohou být podány písemně, ústně, nebo v elektronické podobě. Stížnosti podávané telefonicky se nepřijímají. O tom, zda budou vyřizovány nepodepsané stížnosti či stížnosti, z nichž není zcela zřejmé, kdo je stěžovatelem (anonymy), rozhodne příjemce stížnosti.
Ústní stížnosti, pokud nebudou vyřízeny ihned na místě, budou zapsány a dále chápány jako písemné. Příjemce stížnosti je povinen zajistit prošetření stížnosti a do 30 dnů podat stěžovateli písemnou zprávu o vyřízení stížnosti. Ve složitých případech lze lhůtu pro vyřízení stížnosti prodloužit o dalších 30 dnů. V odůvodněných případech lze lhůtu pro vyřízení stížnosti přerušit a určit jiný termín pro její vyřízení. O přerušení lhůty k vyřízení musí být stěžovatel vyrozuměn.
 

11. Opravné prostředky


Proti rozhodnutí ředitele školy se lze podle § 83 zákona č. 500/2004, správní řád, v účinném znění, a podle § 60 odst. 19 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění odvolat do 15 dnů, v případě odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele školy, o odvolání rozhoduje Krajský úřad Kraje Vysočina.
 

12. Formuláře

 

Formuláře ke stažení

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací


Postupy - návody

 

14. Předpisy


14.1 Nejdůležitější používané předpisy


ZÁKONY:

 • zákon č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě


NAŘÍZENÍ VLÁDY:

 • nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě


VYHLÁŠKY:

 • vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
 • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
 • vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • vyhláška č. 364/2005 Sb., vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • vyhláška č. 177/2009 Sb., bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Všechny předpisy jsou po domluvě k nahlédnutí u ředitele školy.


 14.2 Vydané právní předpisy

Školní řád

Školní vzdělávací programy

Směrnice na ochranu osobních údajů

 

15. Úhrady za poskytování informací


15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací


a) Pořízení kopií na kopírovacím stroji:
1 list jednostranný A4 čb/barva - 1,00/6,00 Kč
1 list oboustranný A4 čb/barva - 2,00/12,00 Kč
1 list jednostranný A3 čb/barva - 2,00/12,00 Kč
1 list oboustranný A3 čb/barva - 4,00/24,00 Kč
Při barevném krytí větším než 30 % se cena násobí čtyřmi.

b) Tisk z počítače:
1 list jednostranný A4 čb/barva - 1,00/6,00 Kč
1 list oboustranný A4 čb/barva - 2,00/12,00 Kč
Při barevném krytí větším než 30 % se cena násobí čtyřmi.

c) Zaslání informace poštou: sazby dle sazebníku České pošty

d) Vydání duplikátu a ověření vysvědčení, výučního listu, katalogového listu - manipulační poplatek 50,00 Kč

 

16. Licenční smlouvy


---

 

17. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.


Výroční zprávy školy

 

V Havlíčkově Brodě dne 8. 11. 2013

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy

 

 

 

 

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev