Aktivity školy v rámci výzvy 56

  Naše škola získala dotaci na projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva 56, který realizuje v období 1. 7. – 31. 12 2015. V rámci projektu „Zahraniční pobyty – jazyková i odborná příležitost“, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0459, se naši 4 učitelé zúčastnili „stínování“ na partnerských školách v Nitře. Za všechny zúčastněné uvádí Mgr. Jana Vozábová: „Jako hlavní přínos stáže považuji možnost vidět práci učitele stejného aprobačního předmětu a jeho metody výuky, obohacení vlastní práce novými podněty, získanými během stáže pozorováním práce jiného kolegy a získání jiného náhledu na vlastní způsob řízení vyučovací hodiny. Přínosem byla i možnost porovnat náročnost

Zahraniční pobyty – jazyková i odborná příležitost

Naše škola uspěla v rámci výzvy OP VK číslo 56 se žádostí o projekt Zahraniční pobyty – jazyková i odborná příležitost. Tento projekt umožní jednak absolvovat 4 vyučujícím job-shadowing“ v partnerských školách v Nitře a dále bude také moci vycestovat 60 žáků naší školy s 6 učiteli na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt do Anglie. Vzdělávací a poznávací zájezd do Anglie Zájezd do Anglie, kde žáci absolvují 12 hodin výuky a seznámí se s významnými reáliemi, se uskuteční v termínu  11. - 17. října 2015 a s jeho podrobným programem se můžete seznámit  v následujícím dokumentu. Program zájezdu

Projekt UNIV 3

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014. Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.: 1.  podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. 2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a

Zapojení školy do projektu UNIV 3

Škola se zapojila do projektu UNIV 3 – podpora procesů vzdělávání. V něm se připravují vzdělávací programy pro profesní kvalifikace zařazené v národní soustavě kvalifikací a budou se ověřovat jejich uznání. Naše škola byla vybrána, aby připravila vzdělávací program pro profesní kvalifikaci Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty. Škola je zapojena v roli garanta programu. Tvůrcem programu je Bc. Jitka Klubalová, metodikem dílčího tvůrčího programu je Ing. Jana Dubnová a mentorem vzdělávací instituce je ředitel školy Mgr. Jiří Forman. Předpokládá se prohloubení účasti školy v projektu UNIV 3 a postupné obsazení dalších projektových pozic.   Informace

Cizí jazyky interaktivně

Operační program  Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vyhlašovatel  MŠMT

Žijí a vzdělávají se s námi

     Operační program  Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vyhlašovatel  Kraj Vysočina

Podnikatelská gramotnost

Projekt patřící do „Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko“ má celý název "PODNIKATELSKÁ GRAMOTNOST – VÍM JAK SE SEBEZAMĚSTNAT".   Hlavní cíl: Rozšíření (AT) a zpřístupnění (CZ) systému podpory podnikatelského myšlení a souvisejících sociálních kompetencí mladých lidí, směřujících k zvýšení ochoty se sebezaměstnat případně zahájit podnikání Problém, který projekt řeší: kraj Vysočina má na 1000 obyvatel nejmenší počet podnikatelských subjektů. V roce 2006 byl v kraji Vysočina druhý nejnižší počet aktivních registrovaných ekonomických subjektů, a to 97 159. Hůře je na tom už jen Karlovarský kraj se 76 814 subjekty. Ostatní kraje vykazují počty

UNIV 2 - KRAJE

  Operační program  Vzdělávání pro konkurenceschopnost Realizátor  Projekt řídí MŠMT, řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání

Rozvoj školních poradenských pracovišť - VIP II

    Operační program  Vzdělávání pro konkurenceschopnost Realizátor  MŠMT a Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR

VIP Kariéra: Vzdělávání – Informace – Poradenství

VIP - Kariéra je systémový projekt, který pomáhá kariérovému a pedagogicko-psychologickému poradenství na školách. Proto bylo od 1. 9. 2005 na naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště kde s naší školou spolupracuje v rámci tohoto projektu psycholog PhDr. Vlastimil Sojka Partnery Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (skupina regionálního školství) jsou Institut pedagogicko-psychologického poradenství a Národní ústav odborného vzdělávání. Projekt  je realizován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů s finanční podporou ESF a státního rozpočtu ČR v období 2005 - 2008. Žákům ZŠ i SŠ chybí informace, které nutně potřebují nejen při volbě profesní dráhy, ale také k řešení problémů spojených se špatným prospěchem

Projekt - vzdělávání vedoucích pracovníků škol

    Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vyhlašovatel Kraj Vysočina

Adaptabilní školy – počáteční vzdělávání

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod se zapojila do projektu kraje Vysočina Adaptabilní školy – počáteční vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu je pomoci žákům prvních ročníků středních škol zorientovat se v nabídce oborů vzdělávání, získat orientaci v obsahu vzdělávání dalších oborů a usnadnit žákům případný přestup mezi podobnými obory vzdělání.  Odborný tým složený ze zkušených pedagogických pracovníků školy upravil učivo oborů vzdělání Kuchař, Číšník – servírka a Cukrář - výroba tak, aby jádro učiva odpovídalo platným osnovám daného oboru vzdělání a aby žák zároveň získal základní poznatky z učiva oborů příbuzných. Prováděné úpravy byly konzultovány

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev