Ú Ř E D N Í   D E S K A:

 

STÁVKA

  Sděluji všem žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků, že ve středu 6. listopadu 2019 bude probíhat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod STÁVKA. Stávku vyhlásila odborová organizace, důvodem stávky je nesouhlas s nesystémovými kroky ministra Plagy (realizace navýšení platů pro pedagogické pracovníky v roce 2020). Vzhledem k zapojení velké části pedagogů nebude tento den probíhat teoretické ani praktické vyučování. Zákonní zástupci nezletilých žáků mohou požádat o zajištění dohledu nad žáky na den stávky nejpozději v úterý 5. listopadu 2019 prostřednictvím třídních učitelů. Pokud by ještě došlo k dohodě mezi ČMOS a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a stávka by byla zrušena,

Organizace školního roku 2019 - 2020

  Organizace školního roku Zobrazit | Stáhnout     Havlíčkův Brod 29. led

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád v plném znění Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 319 kB) Dodatek č. 1 ke školnímu řádu ze  dne 13. 10. 2017 Zobrazit  | Stáhnout  (.pdf 49 kB)  Dodatek č. 2 ke školnímu řádu ze  dne 15. 10. 2018 Zobrazit  | Stáhnout  (.pdf 611 kB)  Dodatek č. 3 ke školnímu řádu ze  dne 15. 10. 2019 Zobrazit  | Stáhnout  (.pdf 636 kB)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY (ŠVP)

  Dodatek učební osnovy předmětu MATEMATIKA - platnost od 1. září 2018 Matematika pro studijní obory Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 516 kB)   Matematika pro učební obory Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 460 kB)

INSPEKČNÍ ZPRÁVY

   INSPEKČNÍ  ZPRÁVY čj. ČŠIJ-152/13-J v termínu 4. - 7. února 2013    Zobrazit | Stáhnout    čj. ČŠIJ-365/19-J v termínu 20. - 26. března 2019    Zobrazit | Stáhnout   Aktualizováno 20. června 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVY ŠKOLY

  Výroční zpráva Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod za rok:   2018/2019   Zobrazit | Stáhnout    (.pdf 2558 kB)   2017/2018   Zobrazit | Stáhnout    (.pdf 2766 kB)   2016/2017   Zobrazit | Stáhnout    (.pdf 960 kB)        2015/2016   Zobrazit | Stáhnout    (.pdf 1004 kB)   2014/2015   Zobrazit | Stáhnout    (.pdf 1045 kB)   2013/2014   Zobrazit | Stáhnout    (.pdf 921 kB)  

Vnitřní řád zařízení školního stravování

 

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod, IČO 60126817, je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem organizace je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě. Škola zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je správcem osobních údajů žáků, zaměstnanců, zákonných zástupců a dalších osob, které zpracovává zejména

Naše škola v Rejstříku příspěvkových organizací

    Odkaz na report naší školy v Rejstříku příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ..............zde 

Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady

    OZNÁMENÍ o vyhlášení voleb do školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Volební komise vyhlašuje podle článku 4 Volebního řádu pro školské rady při ZŠ, SŠ a VOŠ zřizovaných Krajem Vysočina volby do školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Volba 3 členů školské rady pedagogickými pracovníky školy se uskuteční dne 15. listopadu 2017 v době konání pedagogické rady od 14.30 do 16.00 hodin ve školní jídelně na pracovišti Bratříků 851. Oprávnění voliči: pedagogičtí pracovníci Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Volba 3 členů školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky se uskuteční dne 22.

Podmínky pro zajištění praktické výuky

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod uzavírá s jednotlivými firmami v souladu s platnými předpisy smlouvy o zabezpečení praktického vyučování žáků. Veškeré podmínky jsou uvedeny v následujícím dokumentu: Smlouva o zajištění praktického vyučování Zobrazit | Stáhnout V Havlíčkově Brodě dne 1. 9. 2015 Mgr. Jiří Forman ředitel školy

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.   1. Název   Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod     2. Důvod a způsob založení subjektu   Kraj podle § 181 školského zákona zřizuje určité druhy a typy škol, mj. střední školy, neboť je povinen zajistit podmínky pro uskutečňování středního a vyššího odborného vzdělávání. Organizace byla zřízena Krajem Vysočina, a to usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne 18. 9. 2001, ve znění dodatků schválených příslušnými usneseními Zastupitelstva Kraje

ICT plán školy

1.1 Úvod Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky ve vzdělávání. Plán školy dále stanovuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných Standardem ICT služeb ve škole a vytváří předpoklady pro účelné a efektivní použití účelových dotací v oblasti ICT. Plán školy je zpracován pro období do konce školního roku. Poté jej škola vyhodnotí a provede jeho aktualizaci. Aktualizováno 1.1.2019 1.2 Stávající a cílový stav

Výroční zprávy školy podle zákona 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy o činnosti školy v oblasti poskytování informací za rok: 2013 Zobrazit | Stáhnout   2012 Zobrazit | Stáhnout   2011 Zobrazit | Stáhnout   2010  Zobrazit | Stáhnout

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
k veřejné zakázce malého rozsahu

  „Dodávka licencí programů Microsoft dle licenčního programu    pro řešení ve vzdělávání (EES) Enrollment for education solutions   na období 1.8.2016 – 31.7.2019“     Veřejná zakázka (dokument v plném znění) Zobrazit | Stáhnout   předmětem dodávky je 212 licencí programů Microsoft pro 6 středních škol na dobu 3 let   lhůta pro podání nabídek končí 22. 7. 2016 ve 12.00 hodin   V Havlíčkově Brodě dne 21. 6. 2016 Mgr. Jiří Forman ředitel školy  

Vyhlášení ředitelského volna

           Mgr. Jiří Forman, ředitel školy     Vyhlášení ředitelského volna   Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, pro všechny žáky ze závažných technických důvodů (omezení dodávky vody z důvodu opravy průsaku vody ve školní jídelně a upgrade a reinstalace serverů – nefunkční počítačová síť) na 29. září 2017 volný den.   Zákonní zástupci nezletilých žáků, kteří budou chtít v tento den zajistit dohled nad žáky ve škole, oznámí tuto skutečnost třídním učitelům nejpozději do 26. září 2017.         Havlíčkův Brod 2017-09-19                    

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita