on-line Tiráž on-line
 Elektronická učebnice literatury > Oprávněný uživatel této licence: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod Metodická příručka | Licenční podmínky  © Radek Sárközi 

1) Od starověku ke klasicismu
Starověké písemnictví
 • Egypt
 • Mezopotámie
 • Indie
 • Čína
 • Tibet
 • Japonsko
 • Orientální divadlo
 • Persie (Írán)
 • Řecko
 • Řím
 • Antické divadlo
 • Bible
  +  Arabské písemnictví

  Evropský středověk
 • Duchovní literatura
 • Světská literatura
 • Středověké divadlo
 • Staroslověnská literatura
 • Latinská literatura v Čechách
 • Staročeská literatura
 • Karel IV. a jeho doba
 • Husitské písemnictví

  Renesance
 • Itálie
 • Francie
 • Anglie
 • Španělsko a Portugalsko
 • Německo a další země
 • Čechy

  Baroko
 • Světové baroko
 • České baroko
  +  Komedie dell’arte

  Věk rozumu
 • Klasicismus
 • Osvícenství
  +  Preromantismus

  2) Od buditelů k moderně
  České národní obrození
 • Obrozenecká věda
 • Obrozenecká literatura
 • Obrozenecké divadlo
  +  Lidová slovesnost

  Romantismus
 • Anglie
 • Francie
 • Německo
 • Spojené státy americké
 • Rusko
 • Čechy
  +  Karel Hynek Mácha

  Česká literatura po roce 1848
 • Havlíček a Němcová
 • Májovci
 • Ruchovci
 • Lumírovci

  Realismus a naturalismus
 • Francie
 • Anglie a USA
 • Rusko
 • Český realismus
 • Česká historická próza
 • Realistické drama
  +  Literární fantazie

  Moderní umělecké směry
 • Prokletí básníci
 • Impresionismus
 • Dekadence
 • Symbolismus
 • Civilismus, vitalismus, unanimismus
 • Anarchisté a buřiči +  S.K.Neumann
  +  Fráňa Šrámek
  +  F.X.Šalda

 • ELEKTRONICKÁ UČEBNICE LITERATURY

  Předmluva

  Když jsem v roce 2000 zakládal vzdělávací portál Česká literatura na Internetu, myslel jsem, že ho budou využívat hlavně učitelé. Proto jsem se soustředil na publikování zajímavých ukázek z literárních děl, dokumentů, odborných studií, recenzí a odkazů na další internetové stránky s literární tematikou. Časem se ale ukázalo, že většina návštěvníků pochází z řad studentstva a že se v ukázkách neorientují tak dobře jako pedagogové. Rozhodl jsem se tedy, že ukázky doplním o stručné výklady. Pak jsem si ovšem uvědomil, že Internet nabízí daleko více možností – mohu odkázat na další zajímavé stránky k tématu, doplnit barevné obrázky, které lze zvětšovat atd. Protože běžné tištěné učebnice nic podobného nenabízejí a ani nabídnout nemohou, pustil jsem se do tvorby nové moderní učebnice. Při psaní Elektronické učebnice literatury jsem zohlednil platné středoškolské osnovy, Katalog cílových požadavků ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, seznam cílových kompetencí pro evropskou vzdělanost a vlastní pětileté zkušenosti s výukou češtiny, dějepisu a výpočetní techniky na gymnáziu. Nyní máte výsledek před sebou a sami můžete posoudit, zda jsem byl úspěšný, nebo ne. Doufám, že se vám bude moje učebnice líbit a že mi váš zájem umožní v podobných projektech pokračovat. Elektronickou učebnici literatury lze používat nejen v hodinách češtiny, ale také cizích jazyků, dějepisu, občanské výchovy, základů společenských věd nebo výtvarné výchovy. V žádné učebnici samozřejmě nemůže být všechno a v každé učebnici řada údajů přebývá. Učit se je zpaměti by bylo více než nerozumné. Chtěl bych, aby moje učebnice inspirovala žáky k další četbě, návštěvám muzeí a galerií, přemýšlení o umění a vlastní tvorbě.

  Spolupracovníci

  Rád bych poděkoval všem, kteří mi s učebnicí pomáhali. Je to korektorka a lektorka Ivana Motýlová a lektor Václav Hájek.

  Popis učebnice

  Elektronická učebnice literatury je založena na integraci ukázek z textů, stručných výkladů, obrazového materiálu, doporučené četby, úkolů, internetových zdrojů a tipů na exkurze nebo filmy. Každé téma je pojednáno samostatně jako jedna internetová stránka, která je rozdělena do tří sloupců. Nejdůležitější část je prostřední, obsahuje úvodní vstup do problematiky, ukázky z četby a výklady. Pokud vás ukázky zaujmou, můžete si přečíst celou knihu – bibliografické údaje o ní jsou připojeny na konci ukázky a znovu na konci celé stránky jako doporučená četba k tématu.
  Ostatní části učebnice se nacházejí v obou okrajových sloupcích jako marginálie. Jsou to kratičké medailony autorů ukázek, v případě anonymních děl stručné informace o textu. Doufám, že učitelé nebudou žáky nutit, aby se je učili nazpaměť! Zvláště uvedené letopočty a výčty děl mají sloužit spíše pro všeobecnou orientaci. Za mnohem důležitější považuji plnění úkolů, které jsou označeny tečkou. Učitel i žáci si samozřejmě mohou vymyslet úkoly další. Připojený seznam internetových odkazů je pouze orientační, protože stránek je velké množství a neustále přibývají. Bohužel zároveň často mění své umístění, takže je možné, že některé odkazy časem přestanou fungovat. Odkazy na kompletní texty jsou většinou přímo vedle ukázky. Doufám, že učitelům zbude také čas na exkurze, které v učebnici doporučuji. Pokud ne, alespoň navštivte internetovou prezentaci těchto projektů. Připojené obrázky většinou slouží jako ilustrační materiál, který má evokovat atmosféru doby nebo daného uměleckého směru, případně přiblížit podobu autora a jeho knih. Snažil jsem se být v tomto ohledu velice důsledný, a proto jsem se rozhodl nezařazovat do učebnice známé ilustrace děl nebo portréty umělců, pokud vznikly v jiném období, slohu nebo zemi.
  Radek Sárközi

  3) Umění 20. století I
  Avantgarda
 • Kubismus
 • Futurismus
 • Dadaismus
 • Surrealismus
 • Proletářská poezie
 • Poetismus
 • Český surrealismus
 • Imagismus a akméismus
 • Expresionismus
 • Avantgardní divadlo
 • Skupina 42
  +  Jaroslav Seifert
  +  Vítězslav Nezval
  +  Vladislav Vančura
  +  Jiří Kolář
  +  Josef Kainar

  Světová literatura do roku 1945
 • Francie
 • Velká Británie
 • Spojené státy americké
 • Rusko (SSSR)
 • Německo a Rakousko
  +  Orient
  +  Fantazie a dobrodružství

  Česká literatura do roku 1945
 • Obraz 1. světové války
 • Básníci
 • Pátečníci
 • Katoličtí spisovatelé
 • Levicoví romanopisci
 • Pražští Němci
 • Psychologická próza
 • Solitéři
 • Divadlo a film
  +  Pohádkové příběhy
  +  Knihy pro kluky a holky
  +  Karel Čapek


  AKTUÁLNÍ CENÍK ZBOŽÍ

  © Abeceda,
  občanské sdružení

  Víta Nejedlého 2877
  434 01 Most
  IČO: 26682095
  DIČ: CZ 26682095
  eucebnice@volny.cz
  abeceda.kurzy@volny.cz
 • Internetové stránky
 • Co je co, encyklopedie
 • Divadlo, internetový portál
 • iLiteratura, světová literatura
 • Czech and Slovak Literature Resources, odkazy
  Exkurze
 • Památník národního písemnictví
 • Použitá literatura

 • Antologie ze starší české literatury, SPN, Praha 1962
 • Atlas literatury, Literární toulky světem, přel. V.Křivánek, Ottovo nakladatelství, Praha 2003
 • Auerbach, Erich: Mimesis, Mladá fronta, Praha 1998
 • Bloom, Harold: Kánon západní literatury, přel. Nagy, Pokorný, Prostor, Praha 2000
 • Brukner, J., Filip, J.: Poetický slovník, Mladá fronta, Praha 1997
 • Brockett, O.G.: Dějiny divadla, přel. M.Lukeš, NLN, Praha 1999
 • Dějiny české literatury (4 svazky)
 • Dějiny českého divadla (4 svazky)
 • Georges, Jean: Písmo, paměť lidstva
 • Gombrich, Ernst Hans: Příběh umění, přel. M.Tůmová, Odeon, Paha 1992
 • Jakubec, Jan: Dějiny české literatury (2 svazky)
 • Karpatský, Dušan: Malý labyrint literatury, Albatros, Praha 1997
 • Kazda, Jaromír: Kapitoly z dějin divadla
 • Kovářík, Vladimír: Literární toulky Moravou, Albatros, Praha 1985
 • Kovářík, Vladimír: Literární toulky po Čechách, Albatros, Praha 1977
 • Kovářík, Vladimír: Literární toulky Prahou, Albatros, Praha 1988
 • Lexikon české literatury (též jako CD-ROM)
 • Máchal, J.: Slovanské literatury
 • Novák, Arne: Dějiny českého písemnictví
 • Panorama české literatury, Rubico, Olomouc 1994
 • Průvodce po dějinách české literatury, Panorama
 • Příruční slovník české literatury, Od počátku do roku 1945
 • Slovník básnických knih, Díla české poezie od obrození do roku 1945, Československý spisovatel, Praha 1990
 • Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000
 • Slovník literárních směrů a skupin, Orbis, Praha 1977
 • Slovník světových literárních děl (2 svazky), Odeon, Praha 1989
 • Tichá, Zdeňka: Cesta starší české literatury, Panorama, Praha 1984
 • Tisíc let české poezie, Československý spisovatel, Praha 1974
 • Vlček, Jaroslav: Dějiny české literatury (3 svazky)
 • Tipy
 • Velmi kvalitní knižní edice: Antická knihovna (Svoboda), Květy poezie (Mladá fronta), Klub přátel poezie (Československý spisovatel), Živá díla minulosti (Odeon), Knihovna klasiků (SNKLHU), Odkazy pokrokových osobností naší minulosti (Melantrich) a Světová četba (Odeon).