GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod, IČO 60126817, je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem organizace je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Škola zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je správcem osobních údajů žáků, zaměstnanců, zákonných zástupců a dalších osob, které zpracovává zejména za těmito účely:

 • přijímací řízení do prvního ročníku,
 • zajištění středního vzdělávání,
 • zajištění odborného výcviku, učební nebo odborné praxe, stáží, kurzů a exkurzí,
 • ukončování studia a archivace pedagogické dokumentace,
 • zapojení do vzdělávacího programů Evropské unie,
 • poskytování poradenských služeb ve škole v rámci školního poradenského pracoviště,
 • zajištění stravování ve školní jídelně,
 • ubytování na domově mládeže,
 • zpracování personální a mzdové agendy zaměstnanců,
 • zpracování dat v systému elektronických čipových karet

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Název právnické osoby
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Adresa sídla právnické osoby
Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod
Telefonické spojení
+420 569 421 182; +420 569 428 813
E-mail právnické osoby
ID datové schránky
grytdmk
Webové stránky školy
Titul, jméno a příjmení ředitele
Mgr. Jiří Forman


Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod jmenovala ke dni 25. května 2018 na základě povinnosti vyplývající z GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů, který je kontaktní osobou pro řešení veškerých žádostí, dotazů či požadavků ze strany příslušných subjektů.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Titul, jméno a příjmení pověřence
Mgr. Karel Sedlák
Adresa sídla pověřence
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851,
580 02 Havlíčkův Brod; kabinet č. 107
Telefonické spojení
+420 569 421 182/13; +420 604 890 775
E-mail pověřence

Pro evidenci a zpracování osobních údajů má škola jako správce zákonné důvody:

 • plnění právní povinnosti (např. školní matrika, evidence úrazů žáků, přijímací řízení, ubytování na domově mládeže, zdravotní způsobilost žáka, předávání údajů k maturitní zkoušce do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání = CERMAT,…)
 • plnění smlouvy (např. pronájem tělocvičny, obědy ve školní jídelně pro cizí strávníky,..),
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. předávání údajů orgánům státní správy, kontaktní údaje rodičů,….)
 • oprávněný zájem správce či třetí strany (např. kamerový systém, CERMAT,…)
 • ochrana životně důležitých zájmů (např. úraz žáka,…)
 •  souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů (např. doklad totožnosti žáka, fotografie žáka, ...).


Souhlas se zpracováním osobních údajů:

 • je vyjádřením svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného projevu vůle subjektu se zpracováním osobních údajů za daným účelem,
 • může udělit žák starší 16 let,
 • v případě žáka mladšího 16 let uděluje souhlas zákonný zástupce,
 • poskytuje se na nezbytně nutnou dobu,
 • uděluje se písemně na předepsaném formuláři školy nebo elektronicky prostřednictvím webové aplikaci Bakalářů,
 • lze jej kdykoliv písemně odvolat.


Informace o zpracování osobních údajů:

 • Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.
 • Při zpracování osobních údajů ve škole nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv nebo oprávněných zájmů občanů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 • Subjekt údajů má právo:
  - požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem,
  - požadovat opravu nepřesných osobních údajů,
  - požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již pominul účel zpracování,
  - požádat o omezení zpracování svých osobních údajů,
  - na přenositelnost údajů jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
  - právo na to být zapomenut a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
  - podat stížnost u dozorového orgánu.
 • Všechny požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Práva vůči Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod se uplatňují cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny vnitřní směrnicí školy.

 
V Havlíčkově Brodě dne 25. 5. 2018

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy