WHISTLEBLOWING – směrnice o ochraně oznamovatelů

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Účel směrnice

Účelem této směrnice je vytvořit vnitřní oznamovací systém („VOS“) ve smyslu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, stanovit pravidla pro podávání a posuzování oznámení a vytvořit podmínky poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly, v rámci organizace Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.

Platnost směrnice

Ustanovení této směrnice jsou platná v celé organizaci Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod.

Definice pojmů
 • Oznámení:oznámení („podání“) fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie v zákoně uvedeném („oblasti upravené právním předpisem nebo předpisem Evropské unie“), o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností
 • Odvetné opatření:jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli (nebo dalším relevantním osobám) může způsobit újmu
 • Oblasti upravené právním předpisem nebo předpisem Evropské unie:

a)  finanční instituce, finanční služby, finanční produkty a finanční trhy
b)  daně z příjmů právnických osob
c)  předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
d) ochrana spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů
e)  bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
f)  ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin a krmiv a ochrana zvířat
g)  radiační ochrana a jaderná bezpečnost
h)  zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže
i)  ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
j)  ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
k)  ochrana finančních zájmů Evropské unie
l)  fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory

 • VOS:soubor postupů a pravidel v organizaci umožňujících podat bezpečně oznámení a získat na něj reakci (opatření)
Odpovědnosti a pravomoci
 • Statutární orgán organizace: odpovídá za zajištění vytvoření VOS, včetně řádného vedení dokumentace a ochrany dat souvisejících s oznámením ve smyslu této směrnice (zajištění bezpečnosti informací). Odpovídá za určení PO k výkonu činnosti.
 • Oznamovatel: nepodává vědomě nepravdivé oznámení.
 • Příslušná osoba (PO): plní povinnosti související s výkonem činnosti. Neposkytuje informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zachovává bezpečnost informací.

Smyslem ochrany oznamovatelů je učinit taková bezpečnostní opatření, která v nejvyšší možné míře zajistí jejich ochranu včetně ochrany identity a ochrany proti odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele (např. rozvázání nebo neprodloužení pracovního poměru, převedení na jinou práci, snížení mzdy, ukončení dodavatelské smlouvy apod.).

Informace o Povinném subjektu
Název (jméno) organizace:
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Kontaktní údaje organizace:
tel. 569 421 182, email: oahshb@oahshb.cz,
URL: www.oahshb.cz
Jméno a kontaktní údaje PO:
Ing. Helena Stejskalová, email: whistleblowing@oahshb.cz,
tel. +420 569 421 182

 

Pověřená „Příslušná osoba“

PO dle této směrnice provádí následující činnosti:

 1. přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím VOS
 2. navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení
 3. zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po jeho ukončení, pokud zákon nestanoví jinak,
 4. postupuje při výkonu své činnosti nestranně,
 5. plní pokyny organizace, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti dle této směrnice.
Vnitřní oznamovací systém (VOS)

Oznámení podle směrnice lze podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti (www.justice,cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených směrnicí.

Oznámení prostřednictvím VOS:

 1. Písemně
  a)     elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@oahshb.cz
  b)     v listinné podobě na adresu: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod, s označením obálky „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“
 2. Ústně
  a)     telefonicky na telefonním čísle +420 569 421 182
  b)     na žádost oznamovatele i osobně (v přiměřené lhůtě do 30 dnů) v budově OA a HŠ Havlíčkův Brod, Bratříků 851, číslo dveří 116)

Po podání oznámení následuje řádné posouzení důvodnosti oznámení a jeho pravdivosti příslušnou osobou. Oznamovatel bude vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7  dnů od jeho podání (pokud oznamovatel výslovně nepožádá, aby o přijetí oznámení vyrozuměn nebyl, nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele). Rovněž bude vyrozuměn o výsledcích posouzení oznámení nejpozději do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle směrnice, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě  protiprávního stavu.  Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržená příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele (pokud tím nedojde k vyzrazení totožnosti oznamovatele).

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.