INFORMACE KE ZMĚNÁM V MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠKÁCH A K VÝUCE ŽÁKŮ ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska, Závěrečné zkoušky

 MOŽNOST KONAT MATURITNÍ ZKOUŠKY
 • K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledního ročníku, kteří podali přihlášku k jarnímu zkušebnímu období do 1. prosince 2020 a prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v prvním pololetí hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do konce března 2021.
SPOLEČNÁ ČÁST MZ
 • Didaktické testy proběhnou v plánovaných termínech ve dnech 3. – 5. května 2021. Nově se prodlužuje časový limit na jejich vypracování – u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků o 10 minut, u matematiky o 15 minut. Prodloužení časového limitu se bude týkat všech maturujících, kteří v jarním a podzimním zkušebním období 2021 budou konat řádnou, opravnou nebo náhradní zkoušku formou DT.
DATUM KONÁNÍ
ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT
ČAS ZAHÁJENÍ
ZKOUŠKY
ČASOVÝ LIMIT (UPRAVENÝ)
3. května 2021
 Matematika
 8:00
 135 min.
3. května 2021
 Anglický jazyk
 13:30
 110 min. (40 + 70)
4. května 2021
 Český jazyk a literatura
 8:00
 85 min.
5. května 2021
 Matematika rozšiřující
 8:00
 150 min.
5. května 2021
 Francouzský jazyk
 13:00
 110 min. (40 + 70)
5. května 2021
 Německý jazyk
 13:00
 110 min. (40 + 70)
5. května 2021
 Ruský jazyk
 13:00
 110 min. (40 + 70)
5. května 2021
 Španělský jazyk
 13:00
 110 min. (40 + 70)
 • Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období uskuteční také v mimořádném termínu od 14. do 16. června 2021. Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění.
 PROFILOVÁ ČÁST MZ
 • V jarním zkušebním období se v rámci profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou konat písemné práce. Tyto zkoušky se budou konat pouze formou ústní zkoušky. Toto pravidlo platí pro žáky, kteří se v jarním zkušebním období hlásí k řádnému termínu, a pro žáky, kteří konali řádný termín v minulém školním roce podle zákona č. 135/2020 Sb. (nekonali písemné práce).
 • Praktické a ústní maturitní zkoušky proběhnou v těchto termínech:
OBOR VZDĚLÁNÍ
PRAKTICKÁ MZ
ÚSTNÍ MZ A OBHAJOBY MP
 Ekonomické lyceum
 22. dubna 2021
24. – 28. května 2021
 Obchodní akademie 
 22. dubna 2021
24. – 28. května 2021
 Obchodní akademie  sport
 21. dubna 2021
17. – 20. května 2021
 Hotelnictví   
 22. – 23. dubna 2021
17. – 20. května 2021
 • Forma praktické maturitní zkoušky zůstává zachována. Obsah zkoušky bude vycházet z učiva, které bylo probráno a procvičeno v rámci prezenční i distanční výuky v předmětech určených pro přípravu k praktické maturitní zkoušce.
 MOŽNOST KONAT ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
 • K závěrečné zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledního ročníku, kteří úspěšně ukončili první pololetí školního roku 2020/2021. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v prvním pololetí hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do konce května 2021.
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
 • Závěrečné zkoušky se budou skládat pouze ze dvou dílčích zkoušek, a to z praktické části a ústní části. Zkoušky proběhnou v plánovaných termínech.
OBOR VZDĚLÁNÍ
PRAKTICKÁ ZZ
ÚSTNÍ ZZ
 Kuchař – číšník
2. – 9. června 2021
16. a 17. června 2021
 Cukrář 
2. – 10. června 2021
17. června 2021
 Stravovací a ubytovací   služby
2. – 8. června 2021
15. června 2021

 

VZDĚLÁVÁNÍ VE 2. POLOLETÍ A UKONČOVÁNÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU V MATURITNÍCH A UČEBNÍCH OBORECH
 • Ve 2. pololetí budou v závěrečných ročnících vyučovány pouze předměty související s maturitní a závěrečnou zkouškou a praktické vyučování – přehled tříd viz »ZDE«
 • Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány.
 • Od 8. února 2021 bude pro závěrečné ročníky stanoven zvláštní rozvrh.
 • Žáci, kteří chtějí navštěvovat předmět, jenž se v jejich třídě bude vyučovat a zároveň pro ně nebude povinný, se mohou na daný předmět přihlásit prostřednictvím třídního učitele do 10. února 2021. Přihlášením se pro ně předmět stává povinným a budou z něj na konci druhého pololetí klasifikováni.
 • Žáci, kteří budou skládat MZ z jiného cizího jazyka než anglického, využijí k přípravě individuální konzultace po domluvě s příslušným vyučujícím.

 Havlíčkův Brod 2. února 2021

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy