Školní projekt: Známe význam cizích slov?

oahshb Projekty

Prvním podnětem byla ukázka díla Williama Shakespeara „Sen noci svatojánské“, kterou jsme společně četli v čítance. Právě v této hře je prvek komična postaven na přejatých slovech. My, jakožto čtenáři, jsme se dostali do situace, kdy většina třídy nepochopila, v čem se ukrývá vtip. Z úsměvů šlo odhadnout, kdo pochopil humor, kdo si myslí, že pochopil, a kdo nepochopil, ale alespoň se usmívá. Všimla si toho i naše paní učitelka Mgr. Iva Sobotková, která poznala, že slovní zásoba v okruhu přejatých slov u dospívajících žáků není zrovna obsáhlá. A tím odstartovala projekt.

     Kolektiv naší třídy se rozdělil na skupiny, které si vybraly, jakým tématům se budou blíže věnovat. Následovalo nekonečné shánění slov týkajících se konkrétních tematických okruhů. Někteří z nás pravidelně o půl osmé usedali k televizi s papírem a tužkou v ruce a pozorněji než kdy jindy hltali každé slovo zpráv. Nebylo to jednoduché, ale pro požadovaný výsledek je potřeba vynaložit jistou míru úsilí. A když se každý aktivně zapojil, začaly vznikat seznamy slov, které jsme dále zestručnili tak, abyste mohli i vy prověřit své vědomosti. Našim cílem je zjištění, jaké skóre uhrajeme v souboji s cizími slovy.

      A jak jsme řekli, tak jsme udělali. Dotazník byl předložen 62 respondentům, z toho 43 ženám, které v určitých okruzích otázek mohly pociťovat handicap. Zatímco studenti naší školy, kamarádi a rodinní příslušníci vyplňovali, my jsme čekali, čím nás překvapí. A radostně můžeme oznámit, že nás překvapili!  I přesto, že pokyn zněl jasně: ,,Zakroužkujte“, nebylo výjimkou podtrhávání či jiné formy odškrtávání správných odpovědí, což mělo ke kroužkování v některých případech daleko.  Zní to až neuvěřitelně, ale 80 % dotázaných vlastní slovník cizích slov. Mysleli jsme si, že pročítání slovníku není zrovna běžné, ale opak je pravdou.

     Přes prvopočáteční nejasnosti v kroužkování nás příjemně překvapila 100% správnost odpovědí, kdy se ukázalo, že všechny věkové kategorie mají jasno ve významu slova exekuce. O trochu složitěji se jevilo vysvětlování pojmu akcie, kdy sice správně odpovědělo 71 % respondentů, tj. akcie = cenný papír, ale ostatní bohužel tuto otázku ignorovali, tudíž jsme se s žádnou zajímavostí nesetkali.  Ekonomická terminologie, do níž zapadají slova jako audit nebo inventura nezpůsobovala problémy až na výjimku, kdy 5 osob z kategorie žena do 25 let nemá jasno mezi pojmy burza koncern. Potěšilo nás, že nedošlo k záměně slov koncern a koncert, čímž se vyzdvihla inteligence respondentů.

     Pomalými kroky se otázky začaly zaobírat jiným směrem. V této části dotazníku se ukázalo, že muži mají v oblasti sportu navrch. Tenisová tématika odkryla domněnku 12 žen a dokonce i jeden muž, že slovo ofside běžně slýcháme od sportovních komentátorů tenisového zápasu. Ale pojďme k další otázce, kde bylo úkolem najít česká synonyma. Slova trénink a puk nebyla takovým rodištěm synonym jako celkem běžné slovo volejbal, kdy jsme se dozvěděli, že existují sporty označované jako plácaná, pinkaná a plážová přehazovaná. Výjimkou není nerozeznávání sportů házená a volejbal, které i mužská polovina suverénně sjednocuje.

     Standartní nebo standardní? Ve významu těchto na první pohled podobných slov má většina lidí nejasno. Takže pozor! Jak říká výkladový slovník, standarta je vlajka visící na Pražském hradě v přítomnosti prezidenta. Další dvojicí „skoro stejných“ slov byla etymologie a entomologie. Jaký je význam této dvojice donedávna nevěděla skoro celá naše třída. Nejednou se paní učitelka dozvěděla, že jedním odvětvím českého jazyka je zkoumání hmyzu. Chcete-li předejít váhání, nebuďte jako většina našich respondentů a pamatujte, že narozdíl od entomologie, což je vědní obor studující hmyz, je etymologie věda zkoumající původ a vývoj slova.
     Závěrečnou otázkou bylo odhalení původu slova šunka. Počáteční písmeno svedlo téměř polovinu osob k zakroužkování špatné odpovědi, tedy, že šunka je původem ze španělštiny. Jak nám správně jeden z dotázaných objasnil, označení pro tento všem známý masný výrobek je původem z němčiny ze slova shinken.

       Sečteno podtrženo, naše okolí má jakýsi přehled o cizích slovech, se kterými se setkává prostřednictvím médií nebo lidí kolem sebe. Jinou slovní zásobu mají ženy a muži, jiná slova má v povědomí student či důchodce. Ať už patříme do kterékoliv předchozí skupiny, mělo by být v našem zájmu si ujasnit, jak chceme nebo naopak nechceme znát cizí terminologii a přejatá slova, popř. jak jsme se sebou v této oblasti spokojeni. A pokud nejsme, vyměňme jednou bulvární plátek, do kterého se pravidelně začítáme před spaním, za slovník cizích slov a třeba narazíme na něco zajímavého! 🙂

Za třídu E1. – Lucie Holcová