INFORMACE K DALŠÍM ZMĚNÁM V ORGANIZACI MATURITNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2021

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

SPOLEČNÁ ČÁST MZ
 • Didaktické testy MZ v jarním zkušebním období se uskuteční ve dnech 24., 25. a 26. května 2021.
 • Mimořádný termín DT MZ se uskuteční ve dnech 7., 8. a 9. července 2021. Tento mimořádný termín je určen pouze pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka, který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň s omluvou podá přihlášku k mimořádnému termínu DT, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ. Mimořádný termín se bude konat ve spádových školách určených CZVV.
PROFILOVÁ ČÁST MZ
 • Nadále platí, že písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nejsou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky. Toto opatření se týká všech žáků, kteří byli žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021, a žáků, kteří konali v podzimním zkušebním období maturitní zkoušku dle zákona č. 135/2020 Sb. (tj. všichni přihlášení k prvnímu řádnému termínu z jarního zkušebního období roku 2019/2020, kteří ani v podzimním zkušebním období 2020 nemuseli konat písemnou práci). Platí pro všechny profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, a pro všechny následující opravné a náhradní termíny.
 • Nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ český jazyk a literatura a cizí jazyk v ústní formě se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. Pokud se žák rozhodne ústní zkoušku konat, písemně to oznámí řediteli školy do 30. dubna 2021. Do tohoto termínu se také prodlužuje termín pro odevzdání žákovského seznamu literárních děl pro žáky, kteří se rozhodnou konat ústní zkoušku z ČJL. V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se do celkového hodnocení). Bude umožněno opakování neúspěšné nepovinné zkoušky. Toto platí pouze:
  • pro „prvomaturanty“, tedy pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021. Neplatí tedy pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku,
  • pro profilové zkoušky, které navazují na společnou část (neuplatní se tedy při zkoušce z cizího jazyka, který nenavazuje na DT z cizího jazyka).
 • Praktické a ústní maturitní zkoušky proběhnou nově v těchto termínech:
OBOR VZDĚLÁNÍ
PRAKTICKÁ MZ
ÚSTNÍ MZ A OBHAJOBY MP
Ekonomické lyceum
13. května 2021
7. – 11. června 2021
Obchodní akademie
13. května 2021
7. – 11. června 2021
Obchodní akademie sport
12. května 2021
1. – 4. června 2021
Hotelnictví
13. – 14.  května 2021
1. – 4. června 2021
 • Termín odevzdání maturitních prací se posouvá na 22. dubna 2021.

SHRNUTÍ PRO PRVOMATURANTY
 • Ve společné části konají všichni žáci maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo matematiky formou didaktického testu.
 • V profilové části se nekonají písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.
 • V profilové části je ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, která navazuje na didaktický test ve společné části, nepovinnou zkouškou. Záleží tedy na rozhodnutí maturanta, zda tuto zkoušku bude konat.
 • Všechny ostatní profilové zkoušky, praktické zkoušky a obhajoby maturitních prací jsou zachovány. Žák, který se přihlásil k profilové zkoušce z cizího jazyka, která nenavazuje na didaktický test ve společné části, koná profilovou zkoušku pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, písemnou zkoušku nekoná.
 • V případě nejasností a dotazů se maturanti mohou obracet na ředitele školy, email forman@oahshb.cz
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
 • V organizaci závěrečných zkoušek k žádným novým změnám nedochází. Platí informace vydané ředitelem školy dne 2. února 2021.

Havlíčkův Brod 15. března 2021

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy