Informace k provozu školy od 4. ledna 2021

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Vláda ČR se dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů ve vzdělávání.

Organizace výuky a provozu školy od 4. ledna 2021:
 • Zakazuje se osobní přítomnost žáků středních škol ve škole.
 • Veškerá teoretická a praktická výuka přechází znovu na distanční výuku.
 • Všechny osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Vstup třetích osob do prostor školy je obecně možný jen v nezbytně nutných případech.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).
 • Nadále platí ustanovení manuálu k výuce na dálku z 2. 10. 2020 s těmito změnami:
  • Do offline výuky jsou zahnuti pouze žáci, kteří již tuto formu výuky využívali v předchozí distanční výuce. Pokud některý z těchto žáků chce nově přejít na online výuku, oznámí to neprodleně třídnímu učiteli. Žák v offline výuce je povinen si 1x týdně vyzvednout úkoly v písemné podobě u vstupu do školy a současně odevzdat úkoly z předchozího týdne. Určený den pro vyzvedávání a odevzdávání úkolů je středa 6. ledna od 9.00 do 13.00 hodin, od dalšího týdne (od 11. ledna) pak vždy pondělí od 9.00 do 13.00 hodin.
  • Změny v termínech zadávání a plnění asynchronních úkolů online výuky:
   • pondělí – 1. a 2. ročník všeobecné předměty, 3. a 4. ročník odborné předměty
   • úterý – 3. a 4. ročník všeobecné předměty, 1. a 2. ročník odborné předměty

U tříletých oborů budou úkoly z teoretických předmětů zadávány v týdnu, v kterém má třída teoretické vyučování, úkoly z odborného výcviku v týdnu, v kterém má třída praktické vyučování.

 • Nadále platí, že komunikace se žáky online bude probíhat v termínech odpovídajících umístění daného předmětu v rozvrhu hodin. Žáci musí být o plánované online hodině informováni nejpozději předcházející den a jsou povinni se jí účastnit. Délka vyučovací hodiny v online výuce se doporučuje v trvání 30 – 45 minut.
 • Žáci jsou povinni udržovat své zařízení na online výuku v provozuschopném stavu (notebook, tablet, chytrý telefon, funkční mikrofon, sluchátka). Nefunkčnost zařízení je považována za nepřipravenost k výuce s důsledky podle školního řádu.
 • Provoz domova mládeže:
  • Je zakázáno poskytovat ubytování žákům, kteří mají na území ČR jiné bydliště.
 • Provoz školní jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:
  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
  • ve školní jídelně se mohou stravovat pouze zaměstnanci školy přítomní na pracovišti,
  • žáci v distanční výuce, ostatní zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou odebrat stravu pouze výdejním okénkem mimo školní jídelnu (take-away),
  • žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd,
  • všechny osoby mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
  • Organizace výdeje obědů:

ŠJ Bratříků: výdej take-away 11.15 –  11.30 hodin, výdej pro zaměstnance přítomné na pracovišti: 11.30 – 12.30 hodin

ŠJ Kyjovská: výdej take-away 11.30 – 11.45 hodin, zaměstnanci na pracovišti 11.45 – 12.00 hodin, ZŠ Slunečnice 12.00 – 12.30 hodin, EQ škola 12.30 – 12.45 hodin,

  • V případě zájmu o stravování si každý musí přihlásit obědy na www.strava.cz.

 

 Havlíčkův Brod 2020-12-29

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy