INFORMACE PRO ŽÁKY K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY:
 • Od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Žáci budou po dobu pobytu ve škole dodržovat zásady osobní a respirační hygieny (dezinfikovat si ruce, kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce apod.)
 • Zakazuje se vstup do školy jakékoliv osobě s příznaky infekčního onemocnění.
HYGIENICKÁ PRAVIDLA:
 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, ve školní jídelně, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý provede dezinfekci rukou či si důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Je nutné provádět intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – vysoušeči rukou či jednorázovými ručníky.
 • Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest:
  • Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem.
  • Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou vyjmuty osoby s poruchou autistického spektra a osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ:
 • Provoz školní jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:
  • Každá osoba je povinna si před odebráním stravy umýt ruce nebo provést jejich dezinfekci.
  • Není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).
  • Personál školní kuchyně má při vydávání školních pokrmů nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest.
  • Cizí strávníci musí mít pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor a po ukončení stravování musí být stoly a židle vydezinfikovány.
  • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.
  • Strávníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků.
  • Ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení pro strávníky.
DOMOV MLÁDEŽE:
 • Všichni ubytovaní a zaměstnanci domova mládeže (i další osoby pohybující se v DM) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných prostorách DM.
 • Testování ubytovaných žáků se provede bezprostředně po jejich příjezdu, pokud je na následující den naplánováno screeningové testování žáků (tj. v neděli 31. srpna a v neděli 5. září 2021). Žáci přijíždějící v pondělí budou otestováni v rámci školního screeningu.
 • Domov mládeže musí mít vyčleněnou místnost pro případně pozitivně testovaného ubytovaného.
SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH:
 • Proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě a to tak, že první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.
 • Testování proběhne v kmenových třídách, případně v určených učebnách v době od 8.15 do 9.00 hodin.
 • Žáci, kteří v termínech testování vykonávají odbornou praxi (A4.S, E4.A, H4., H3.) a nesplňují podmínky bezinfekčnosti (viz následující odstavec), se dostaví k testování 31. srpna 2021 v době od 8.00 do 9.00 nebo od 13.00 do 14.00 hodin na učebnu 110. Zároveň s nimi bude dohodnut postup při testování 6. a 9. srpna. V případě, že se žák nemůže ke screeningovému testování dostavit, podstoupí testování v jakémkoliv zdravotnickém zařízení a výsledek zašle třídnímu učiteli.
 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Žák výše uvedenou skutečnost doloží nejlépe EU certifikátem (tzv. COVID PAS) v aplikaci Tečka v mobilním telefonu nebo v listinné podobě.
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, budou využity testy Genrui BioTech.
 • Žákům, kteří budou mít pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Žák ihned opustí školu, pokud je nezletilý, je informován zákonný zástupce, na jehož příchod žák vyčká v izolační místnosti č. 13 (naproti ŠSIC).
POKYNY K TESTOVÁNÍ AG TESTY GENRUI BIOTECH:
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
 • Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.
 • Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 3 až 4 kapky, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.
 • Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.
 • Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 5x až 6x.
 • Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.
 • Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.
 • Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.
 • Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
 • K vyhodnocení testu je třeba počkat 15 minut.
 • Čekejte na svém místě na uplynutí časového limitu.
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.
 • Vyhodnocení testu:
  • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Žáku je umožněna účast na prezenční výuce.
  • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.
  • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

 

Havlíčkův Brod 2021-08-23

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy