Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do oborů vzdělání s výučním listem, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2019/2020.

  • Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  • Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů;
  • Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Dokument v plném znění  »ZDE«

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 16. července 2020. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Havlíčkův Brod 1. července 2020

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy