Zápis č. 1 z jednání školské rady ze dne 14. 10. 2021

Karel Sedlák Školská rada

Datum jednání: 14. 10. 2021

Přítomni: Mgr. Ota Benc, Bc. Jiří Svoboda, Miroslava Tesařová, Pavlína Nováková, Mgr. Pavlína Rosekranzová, Ing. Hubert Wiche, Mgr. Magda Fialová

Nepřítomni: Ing. Ivana Mojžyšková, Pavel Palacký

Hosté: Mgr. Jiří Forman, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod

Program jednání:

1) návrh programu jednání, představení členů školské rady

2) činnost školské rady podle školského zákona

3) volba předsedy školské rady

4) schválení jednacího řádu školské rady

5) schválení výroční zprávy školy za rok 2020-21

6) projednání plánu činnosti školy na rok 2021-22

7) aktuální situace ve škole

8) diskuse

Průběh jednání:

Úvodní jednání vedl  ředitel školy Mgr. Jiří Forman

ad 1) Mgr. Jiří Forman představil jednotlivé členy ŠR a seznámil je s programem zasedání. Navržený program byl schválen všemi členy ŠR.

ad 2) Členové ŠR byli seznámeni s činností ŠR dle zákona.

ad 3) Předsedkyní ŠR byla zvolena všemi hlasy Mgr. Pavlína Rosenkranzová, zapisovatelkou pro toto funkční období byla jednohlasně zvolena Mgr. Magda Fialová.

ad 4) Všemi členy ŠR byl schválen jednací řád ŠR

ad 5) S výroční zprávou za rok 2020/2021 seznámil přítomné Mgr. Jiří Forman. Výroční zpráva školy byla schválena všemi hlasy přítomných členů školské rady.

ad 6) Mgr. Jiří Forman seznámil členy ŠR s plánem činnosti školy na rok 2021-22. Členové ŠR byli pozváni panem ředitelem na DOD 8. prosince (pokud to COVIDová situace dovolí).

ad 7) Projednávána aktuální situace na škole.

ad 8) V rámci diskuse vznesla paní Nováková dotaz, zda budou nahrazeny sportovní kurzy, které se nekonaly z důvodu distanční výuky v uplynulém školním roce. Mgr. Forman uvedl, že po zjištění zájmu studentů by se některé kurzy mohly uskutečnit.

Usnesení:

Školská rada:

  • schválila program zasedání
  • schválila výroční zprávu o činnosti školy
  • schválila jednací řád.

 

V Havlíčkově Brodě dne 25. 10. 2021

Zapsala: Mgr. Magda Fialová
členka školské rady