Zápis č. 4 z jednání školské rady ze dne 15. 10. 2019

oahshb Školská rada

Zápis č. 4/2019
z jednání školské rady
při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod

Datum jednání: 15. 10. 2019
Přítomni: Ing. Ivana Mojžyšková, Ing. Čeněk Jůzl, Hana Císařová, Pavlína Čejková, Martin Šmíd, Monika Svobodová, Mgr. Pavlína Rosekranzová, Ing. Hubert Wiche, Ing. Bohuslav Musil Nepřítomni:
Hosté: Mgr. Jiří Forman, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod

Program jednání:

1) návrh programu jednání
2) schválení výroční zprávy školy za rok 2018/2019 3) schválení dodatku školního řádu
4) projednání plánu činnosti školy na rok 2019/2020 5) aktuální situace na škole
6) diskuse, připomínky

Průběh jednání:

Jednání vedl Mgr. Jiří Forman, ředitel školy a předsedkyně ŠR Mgr. Pavlína Rosenkranzová.

ad 1) Mgr. Pavlína Rosenkranzová pronesla úvodní slovo a přednesla návrh programu zasedání. Navržený program byl schválen všemi členy ŠR.

ad 2) Výroční zprávu za rok 2018/2019 přednesla Mgr. Pavlína Rosenkranzová. Na dotazy odpověděl vyčerpávajícím způsobem ředitel školy Mgr. Jiří Forman. Výroční zpráva školy byla schválena všemi hlasy přítomných členů školské rady.

ad 3) Dodatek školního řádu č. 3. byl schválen všemi hlasy členů školské rady.

ad 4) Mgr. Jiří Forman seznámil členy ŠR rady s plánem činnosti školy na školní rok 2019/2020.

ad 4) Projednána aktuální situace na škole – stavy žáků a počet tříd, přijímací řízení, výsledek maturitních zkoušek.

ad 5) V rámci diskuse – celková situace ve školství, plány města Havlíčkův Brod.

Usnesení:

Školská rada:

chválila výroční zprávu o činnosti školy
schválila dodatek školního řádu č. 3.
projednala plán činnosti školy na rok 2019/2020

Přílohy:

výroční zpráva
dodatek školního řádu č. 3

V Havlíčkově Brodě dne 17. 10. 2019
Zapsal: Ing. Bohuslav Musil, člen školské rady