ICT plán školy

oahshb Úřední deska

1.1 Úvod

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky ve vzdělávání. Plán školy dále stanovuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných Standardem ICT služeb ve škole a vytváří předpoklady pro účelné a efektivní použití účelových dotací v oblasti ICT. Plán školy je zpracován pro období do konce školního roku. Poté jej škola vyhodnotí a provede jeho aktualizaci.

1.2 Stávající a cílový stav

Kritérium

ICT standard

Stávající stav

Vyhovuje

Cílový stav

Vyhovuje

Náklady

Celkový počet žáků ve škole:

~500

~500

Celkový počet pedagogických pracovníků ve škole:

~64(48+9+5+2)

~64(48+9+4+2)

– z toho proškolených na úrovni Z

75,00%

64

ANO

64

ANO

– z toho proškolených na úrovni P0

46

 ANO
 46
 ANO

– z toho proškolených na úrovni P+1

26

22

 ANO

– z toho proškolených na úrovni P+2

20

20

 ANO

– z toho proškolených na úrovni P komplet

25,00%

20

ANO

20

ANO

– z toho proškolených na úrovni S
0
0

Počet počítačových učeben

7 (5 BRA+2 KYJ)

7 (5 BRA+2 KYJ)

Počet odborných pracoven a běžných tříd

54

54

PC stanice používané žáky v počítačových učebnách

151

215

ANO

215

ANO

PC stanice používané učiteli

53

73

ANO

73

ANO

PC stanice používané žáky v nepočítačových učebnách

16

28

ANO

28

ANO

Celkový počet přípojek

200

370

ANO

370

ANO

Rychlost připojení k Internetu

768 kb/s

1x Gb/s

ANO

1x Gb/s

ANO

Zajišťované serverové služby

Datové úložiště, www, elektronická pošta, ftp,dns, dhcp, AD, aplikace

ANO

Datové úložiště, www, elektronická pošta, ftp,dns, dhcp, AD, aplikace

ANO

Výukový software

Sada SIPVZ 200x, titulyTerasoft,
tituly BSP Multimedia, programy pro psaní všemi deseti (ZAV), účetní, grafický a kancelářský software

Sada SIPVZ 200x, titulyTerasoft,
tituly BSP Multimedia, programy pro psaní všemi deseti (ZAV), účetní, grafický a kancelářský software

ANO

Standardní pracovní prostředí žáka

MS Windows 10, MS Office >2016, OpenOffice

 ANO

MS Windows 10,
MS Office >2016, OpenOffice

 ANO
Standardní pracovní prostředí pedagoga

MS Windows 10, MS Office >2016, OpenOffice

ANO

MS Windows 10, MS Office >2016, OpenOffice

 ANO
Prezentační technika (dataprojektory):

9

38

ANO

38

ANO

Prezentační technika (interaktivní tabule):

4

ANO

4

ANO

2. Hlavní úkoly a cíle ICT  ve výchově a vzdělávání na škole

V průběhu školního roku bude zajišťováno:

 • pro žáky a pedagogické pracovníky
  • možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používání textového editoru, grafického editoru, tabulkového kalkulátoru, webového prohlížeče, aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici všemi deseti prsty, klienta elektronické pošty a editoru webových stránek
  • možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používat výukové programové vybavení ve výše uvedeném rozsahu
  • možnost tisku ze všech aplikací
  • možnost ukládání svých dat na přenosná média a diskový prostor na serverech v počítačové síti
  • schránky elektronické pošty přístupné pomocí protokolu POP3/IMAP a prostřednictvím webového rozhraní dostupné nepřetržitě 24hodin denně
  • prostor pro vystavení svých webových prezentací na serverech školy
  • možnost dálkového přístupu k ICT službám poskytovaných školou
 • v oblasti hardware
  • dovybavování stávajících nepočítačových učeben:
   • přípojkami počítačové sítě
   • pracovními stanicemi PC
   • datovými projektory s příslušenstvím
  • pracovní stanice a servery
   • vybavení učebny 31 tablety (iPad)
   • trvalá a pravidelná obnova hardware
   • virtualizace serverů
   • postupná virtualizace desktopů
   • zabezpečení a ochrana dat
  • počítačová síť
   • pokrytí všech prostor školy signálem WIFI
   • posílení datového spoje mezi pracovišti školy Bratříků a Kyjovská
   • obnova aktivních prvků počítačové sítě
   • 100% přechod na technologii Gigabitového Ethernetu
 • v oblasti softvare
  • zavedení výuky na tabletech (iPad)
  • přednostní využívaní free software
  • zvýšení podílu využívání E-learnigové výuky
  • používání výkonného antivirového systému jak na úrovni souborového systému, tak na úrovni došlé a odesílané pošty
  • používání výukových a testovacích programů jako je například systém „Moodle“, „iq-testy“, atd…
  • používání veškerého programového vybavení v souladu s licenčními ujednáními
  • vylepšení stávajícího způsobu správy a zabezpečení pracovních stanic – zálohy diskových obrazů
 • naplnění ICT standardu pracovních stanic na učebnách a v kabinetech
 • provozování datového skladu audiovizuálních učebních pomůcek pro jejich efektivní používání s využitím počítačové sítě
 • vzdálený přístup rodičů do informačního systému „Bakaláři“ (informace o prospěchu, elektronická třídní kniha, docházka atd.)

Finanční krytí :

Vlastní zdroje, dotace zřizovatele a finanční zdroje z úspěšných projektů.