Jazykové zkoušky Cambridge BEC

Karel Sedlák Jazykové certifikáty, Jazykové kurzy

Základní informace

Zkoušky Business English Certificates (BEC) jsou navrženy tak, aby otestovaly úroveň anglického jazyka používaného v obchodní sféře, ve službách a v administrativě.  Jsou mezinárodně uznávané, mají celoživotní platnost a v České republice jsou zajišťované Britskou radou.

Testuje se jak obecná znalost jazyka, tak znalost obchodní angličtiny. Zkoušky jsou rozděleny do tří úrovní. Na všech úrovních jsou testovány čtyři jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní. Kandidáti musí prokázat svou schopnost efektivně komunikovat v obchodním prostředí. Každá zkouška koresponduje s některou z úrovní SERR =  Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení. Tento dokument Rady Evropy umožňuje vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie.

Proč složit zkoušku BEC?

Zkouška BEC je dokladem toho, že jste zvládli anglický jazyk na určité úrovni a jste schopni ho používat v obchodním světě. Pokud dnes chcete uspět ve světě mezinárodního obchodu, je dobrá znalost anglického jazyka naprosto nezbytná. A pokud se můžete prokázat relevantními jazykovými znalostmi, pak máte obrovskou výhodu na pracovním trhu a jste také připraveni na práci v zahraničí.

Úroveň zkoušek BEC

Rozlišují se 3 stupně obtížnosti:

  • Preliminary –úroveň B1
  • Vantage –úroveň B2
  • Higher – úroveň C1
BEC Preliminary

Škola cíleně připravuje žáky na tuto zkoušku v rámci předmětu Obchodní angličtina, který je zařazen do učebních plánů oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve 3. ročníku studia. Aktuální cena zkoušky je 3.300,-Kč.  Obsah zkoušky:

1. Reading and Writing (čtení a psaní)

Část čtení má za úkol ověřit schopnost kandidáta číst a chápat obsahy textů různého typu. Úkoly mají formu výběru z možností, spojování variant, doplnění textu a formulářů nebo rozhodování o pravdě a nepravdě. V části zaměřené na psaní musí kandidát vytvořit dva texty: 1. komunikace s kolegou nebo kolegy ve firmě ohledně obchodní záležitosti; může se jednat o vzkaz, poznámku nebo e-mail 2. korespondence určená někomu mimo firmu (např. zákazníkovi nebo dodavateli) ohledně obchodní záležitosti; může se jednat o dopis, fax nebo e-mail. Na tuto část je celkem vymezeno 90 minut a jeho hodnocení odpovídá 50 % z celkového počtu bodů.

2. Listening (poslech)

Ověřuje kandidátovu schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek. Použité poslechy mohou být nejrůznější monology či dialogy, včetně rozhovorů, diskuzí, telefonických hovorů a vzkazů. Poslech je hodnocen 25 % z celkového počtu bodů a trvá 40 minut.

3. Speaking (mluvení)

Tato část se zaměřuje na reakce kandidáta v konkrétních situacích, vyjádření souhlasu či nesouhlasu a schopnost domluvy se zkoušejícím a druhým kandidátem. Tato část trvá přibližně 12 minut a odpovídá 25 % z celkového počtu bodů.

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá asi 70% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů – „Pass with Merit“ (První stupeň) nebo „Pass“ (Druhý stupeň). Neúspěšné stupně jsou „Narrow Fail“ a „Fail“.

Obchodní certifikáty jsou uznávány vzdělávacími organizacemi a institucemi, zaměstnavateli, vládami a profesními organizacemi po celém světě.