Sdělení pro uchazeče o učební obory

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Zákonní zástupci uchazečů o obory vzdělání s výučním listem obdrží nejpozději do 20. března 2023 elektronickou cestou sdělení ředitele školy o zaregistrování přihlášky syna/dcery do přijímacího řízení příslušného učebního oboru. Toto sdělení obsahuje tzv. registrační číslo (ve tvaru např. 108/2023), pod kterým bude uchazeč veden ve výsledkové listině.

A) Přijímací řízení

Podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod rozhodl, že se v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem nebudou konat přijímací zkoušky a uchazeči budou přijati v pořadí podle výsledků hodnocení prospěchu na vysvědčeních z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Podrobná kritéria přijímání ke vzdělávání jsou k dispozici na webových stránkách školy www.oahshb.cz.

B) Přijatí uchazeči

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání v oborech vzdělání s výučním listem ve školním roce 2023/2024 bude zveřejněn na našich webových stránkách a na vstupních dveřích do budovy školy v ul. Bratříků 851 dne 24. dubna 2023. Uchazeč bude na seznamu uveden pod registračním číslem. Zveřejnění seznamu se považuje za rozhodnutí ředitele školy o přijetí uchazeče ke vzdělávání. Písemné rozhodnutí není přijatým uchazečům zasíláno. Aby se úspěšný uchazeč mohl stát žákem školy, musí odevzdat řediteli školy zápisový lístek do 10 pracovních dnů od data zveřejnění, tj. do 10. května 2023. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

C) Nepřijatí uchazeči

V případě umístění mezi nepřijatými uchazeči může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, využít možnosti se ještě před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 25. dubna 2023 v době od 9 do 16 hodin v kanceláři zástupkyně ředitele školy Ing. Radky Svatošové. V souladu s § 38 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (v souladu s § 36 odst. 4 správního řádu). Tentýž den si mohou zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně v kanceláři ředitelství školy v ulici Bratříků 851 v době od 9 do 16 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou poté odeslána poštou.

D) Ubytování na domově mládeže

Kritéria přijímání žáků do domova mládeže jsou k dispozici na webu školy  »ZDE«. Upozorňuji Vás, že termín pro podávání přihlášek k ubytování žáků budoucího 1. ročníku je 31. května 2023. Přihláška je ke stáhnutí na webu školy nebo ji lze vyzvednout u vychovatelů domova mládeže. Náležitě vyplněnou přihlášku lze odevzdat osobně v kanceláři školy (např. se zápisovým lístkem) či přímo na domově mládeže nebo zaslat poštou (rozhoduje datum poštovního razítka). Pokud uchazeč podá přihlášku k ubytování po stanoveném termínu, bude zaevidována pouze pro případ, že by v řádném termínu nebyla naplněna ubytovací kapacita domova mládeže.

Prosím zákonné zástupce, aby zaslali  OBRATEM na e-mailovou adresu peskova@oahshb.cz  potvrzení o obdržení SDĚLENÍ ŘEDITELE ŠKOLY O REGISTRACI. Do odpovědi nezapomeňte prosím napsat jméno uchazeče, registrační číslo a obor, na který se hlásí.

V Havlíčkově Brodě dne 10. března 2023

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy