Sdělení pro uchazeče o studijní obory

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

 

Zákonní zástupci uchazečů o obory vzdělání s maturitní zkouškou obdrží nejpozději do 24. března 2023 elektronickou cestou dvě zásadní informace:

I. Sdělení ředitele školy o registraci přihlášky syna/dcery do přijímacího řízení příslušného oboru vzdělání s maturitní zkouškou. Toto sdělení bude kromě jiného obsahovat i tzv. evidenční číslo (v rozmezí 101 – 458), pod kterým bude uchazeč veden ve výsledkové listině.

II. Oficiální pozvánku ke konání jednotných testů vygenerovanou prostřednictvím IS CERTIS. Kromě základních osobních údajů bude obsahovat obor vzdělání, na který se uchazeč hlásí, evidenční číslo (viz bod I.), předmět zkoušky, místo  a datum konání, název učebny, čas zahájen zkoušky a základní organizační pokyny a informace k přijímací zkoušce.

A) Přijímací řízení

Podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod stanovil pro přijímací řízení do 1. ročníku všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2022-2023 následující kritéria přijímacího řízení:

1) hodnocení prospěchu na vysvědčeních z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ

2) výsledky v jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury a matematiky v rozsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání

Přijímací zkoušku s využitím jednotných didaktických testů konají na naší škole všichni uchazeči o obory vzdělání s maturitní zkouškou. Podrobná kritéria přijímání ke vzdělávání jsou k dispozici na webových stránkách školy www.oahshb.cz.

B) Přijatí uchazeči

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn nejdříve dne 28. dubna 2023 na našich webových stránkách a na vstupních dveřích do budovy školy v ulici Bratříků 851. Zveřejnění seznamu se považuje za rozhodnutí ředitele školy o přijetí uchazeče ke vzdělávání. Písemné rozhodnutí není přijatým uchazečům zasíláno. Aby se úspěšný uchazeč mohl stát žákem školy, musí odevzdat řediteli školy zápisový lístek do 10 pracovních dnů od data zveřejnění, tj. do 16. května 2023. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

C) Nepřijatí uchazeči

V případě umístění mezi nepřijatými uchazeči může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, využít možnosti se ještě před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 2. května 2023 v době od 9 do 16 hodin v kanceláři zástupkyně ředitele Ing. Radky Svatošové. V souladu s § 38 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (v souladu s § 36 odst. 4 správního řádu). Tentýž den si mohou zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně v kanceláři ředitelství školy v ulici Bratříků 851 v době od 9 do 16 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následující den odeslána poštou

D) Ubytování na domově mládeže

Kritéria přijímání žáků do domova mládeže jsou k dispozici na webu školy  »ZDE«. Upozorňuji Vás, že termín pro podávání přihlášek k ubytování žáků budoucího 1. ročníku je 31. května 2023. Přihláška je ke stáhnutí na webu školy nebo ji lze vyzvednout u vychovatelů domova mládeže. Náležitě vyplněnou přihlášku lze odevzdat osobně v kanceláři školy (např. se zápisovým lístkem) či přímo na domově mládeže nebo zaslat poštou (rozhoduje datum poštovního razítka). Pokud uchazeč podá přihlášku k ubytování po stanoveném termínu, bude zaevidována pouze pro případ, že by v řádném termínu nebyla naplněna ubytovací kapacita domova mládeže.

Prosím zákonné zástupce, aby zaslali nejpozději do 30. března 2023 na e-mailovou adresu peskova@oahshb.cz  potvrzení, že obdrželi obě dvě výše uvedené zprávy (body I. a II.). Do odpovědi nezapomeňte prosím napsat jméno uchazeče, evidenční číslo a obor, na který se hlásí.

V Havlíčkově Brodě dne 10. března 2023

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy