ESF: „Vstupenka do Evropy“ – projekt programu ERASMUS+

oahshb Projekty

V rámci nového dotačního období EU v letech 2014 – 2020 jsme získali finanční prostředky na projekt „Vstupenka do Evropy“ v programu Erasmus+ Klíčová akce 1 – Mobilita jednotlivců v oblasti školního vzdělávání. V rámci Klíčové akce 1 mohou školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje. Náš projekt trvá od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2017. Během tohoto období vyjede 5 pracovníků školy na jazykové kurzy do zahraničí. Projekt si klade za cíl umožnit pracovníkům další profesní rozvoj a zkvalitnit podmínky pro evropskou spolupráci. Tím dosáhneme vylepšení výuky jazyků na naší škole a lépe připravíme naše absolventy na studium a kariéru v evropském kontextu. Měly by se zlepšit jazykové, metodické a sociokulturní kompetence učitelů a pracovníků pro evropskou spolupráci, zároveň bude možnost osobně navázat profesní kontakty s pedagogy z jiných evropských škol.

Jazykové kurzy jsme již realizovali a nyní následuje diseminace projektu.

V období 1. – 14. 5. 2016 proběhly dvoutýdenní výukové kurzy anglického jazyka pro 2 členky managementu školy a 1 učitelku matematiky a informatiky na Maltě. Na základě předběžného testu a pohovoru byli všichni účastníci rozděleni do skupin s maximálně 5 členy. Výuka probíhala denně a studenti měli možnost přestupu ve skupinách podle svých jazykových schopností. Při výuce se zopakovala gramatika a důraz byl kladen na jazykovou komunikaci, ve které účastnice mobilit cítily svoje hlavní nedostatky. Přínosem pro optimální výsledky mobility byla i jazyková komunikace ve volnočasových aktivitách školy. Důležitá byla také zkušenost komunikovat v AJ s ostatními účastníky kurzů, kteří byli z různých států. Účastnice mobilit se zajímaly i o fungování dané školy a možnou další spolupráci. Na závěr kurzu získaly certifikát o úspěšném absolvování kurzu od jazykové školy.

Dvě učitelky německého jazyka se zúčastnily metodického kurzu NJ v Regensburgu. Tato mobilita se uskutečnila v období 19. 6. – 2. 7. 2016. Kurz byl pořádaný jazykovou školou HORIZONTE. Jednalo se o dvoutýdenní kombinovaný kurz němčiny zaměřený na všeobecnou němčinu (procvičování gramatiky, rozšíření slovní zásoby a zdokonalení mluveného projevu), metodiku a didaktiku výuky německého jazyka. V kurzu bylo celkem 8 účastníků ze 4 států – z Polska, Indie, USA a České republiky. Výuka probíhala v dopoledních i odpoledních hodinách. Účastnice také získaly informace o zvycích a tradicích v Německu, německém školství, typických jídlech a pití v jednotlivých spolkových zemích nebo o německých příslovích. Byly také seznámeny se spolkovou zemí Bavorsko a jejím specifickým nářečím. Součástí kurzu byly i různé druhy her, které vedly k osvojení, upevnění a procvičování gramatických jevů, slovní zásoby a mluveného slova. Cílem těchto her je zapojit všechny žáky do výuky tak, aby se němčina stala zajímavější a atraktivnější, a nenásilnou formou tak zprostředkovat žákům gramatiku nebo nová slovíčka. Účastnice získaly mnoho materiálů a podnětů, jak výuku oživit a zatraktivnit. Byly jim doporučeny učebnice, které používají při výuce všech nejnovějších didaktických postupů.

Školám, které mají zájem zapojit se do projektů Erasmus+, nabízíme sdílení zkušeností s realizací tohoto projektu i projektů realizovaných v předchozím dotačním období 2007 – 2013, které byly zaměřeny na odborné vzdělávání.

Ing. Eva Forgáčová
projektový manažer