Informace k organizaci přijímacích zkoušek

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. dubna 2021 stanovilo následující podmínky pro konání přijímacích zkoušek na střední školy v roce 2021:

1.  Vstup do školy k vykonání přijímací zkoušky bude umožněn pouze uchazečům, kteří

a) nemají příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

2.  Doklad podle bodu 1 písm. b může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

3.  Pokud je uchazeč žákem základní (nebo jiné) školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, ve které je žákem. Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

4.  Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky podle bodů 2 a 3. Pokud uchazeč nepředloží doklad podle těchto bodů, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Konkrétní postupy na naší škole:

1. Uchazeči se dostaví do školy přesně v čase stanoveném na pozvánce (od 7.45 do 8.15 hodin), ne dříve, ne později. Rozvrstvením příchodu uchazečů po 10 minutách chceme zajistit, aby nedocházelo k jejich shlukování. Doprovázejícím osobám vstup do budovy nebude umožněn.

2. Každý uchazeč bude mít po celou dobu pobytu ve škole nasazený respirátor třídy FFP2 nebo KN95.

3. Při příchodu bude každému uchazeči změřena tělesná teplota. Uchazeči s teplotou vyšší než 37 °C nebudou vpuštěni do budovy školy.

4. U vchodu každý uchazeč odevzdá

a) doklad o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu na koronavirus (provedený na základní škole, příp. v odběrovém centru) ne starší 7 dnů nebo

b) doklad o prodělaném onemocnění COVID-19 – potvrzení o pozitivním výsledku antigenního nebo PCR testu na koronavirus, od něhož neuplynulo více než 90 dní nebo

c) certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

5. Může jít o kopie výše uvedených dokumentů, škola si doklad ponechá.

6. Pokud uchazeč doklad nedoloží, nebude mu umožněn vstup do budovy školy.

7. Po příchodu do školy si každý uchazeč provede dezinfekci rukou a pokračuje přímo do učebny, v které bude konat přijímací zkoušku. Přezutí není nutné.

8. Přestávku mezi přijímacími zkouškami budou uchazeči trávit v učebnách, v nichž konali přijímací zkoušky. Nebude povoleno opouštět budovu školy.

 

Havlíčkův Brod 12. dubna 2021

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy