Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady na období 2024-2027

Karel Sedlák Školní novinky, Školská rada, Úřední deska

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje podle článku 3 Volebního řádu pro školské rady při ZŠ, SŠ a VOŠ zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 8. 6. 2021 volby do školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.

Volba 3 členů školské rady pedagogickými pracovníky školy se uskuteční dne 10. dubna 2024 v době od 14.00 do 16.00 hodin ve školní jídelně na pracovišti Bratříků 851.
Oprávnění voliči: pedagogičtí pracovníci Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
Způsob volby: jednokolově, tajným hlasováním, vhozením vyplněného volebního lístku do volební schránky

Volba 3 členů školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky se uskuteční dne 10. dubna 2024 v době od 15.30 do 18.00 hodin ve vstupní hale pracoviště Bratříků 851.
Oprávnění voliči: zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci Obchodní akademie Hotelové školy Havlíčkův Brod.
Způsob volby: jednokolově, tajným hlasováním, vhozením vyplněného volebního lístku do volební schránky

Návrhy kandidátů na členy školské rady ze strany oprávněných voličů se odevzdávají řediteli školy nejpozději 14 dní před konáním voleb.

Návrh obsahuje:
o název školy,
o jméno, příjmení a trvalý pobyt navrhovatele,
o jméno (jména) a příjmení navrhovaného kandidáta (navrhovaných kandidátů), trvalý pobyt,
o zda se jedná o kandidáta za zákonné zástupce a zletilé žáky nebo pedagogické pracovníky,
o podpis navrhovatele.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou a že mu nejsou známy překážky volitelnosti.

Dokument v plném znění: »ZDE«

Havlíčkův Brod 6. března 2024

Mgr. Jiří Forman
ředitel OA a HŠ Havlíčkův Brod