Ukončování studia závěrečnou zkouškou ve školním roce 2020/21

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

V oborech vzdělání kategorie H a kategorie E se studium ukončuje závěrečnou zkouškou. Pro konání závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021 vydalo MŠMT ČR zvláštní pravidla (OOP ze dne 29. 1. 2021 a dodatek ze dne 15. 2. 2021).

Závěrečné zkoušky mohou konat všichni žáci, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/21 nejpozději do 31. května 2021.

Skladba závěrečné zkoušky

Žáci oborů vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem, budou skládat dvě dílčí zkoušky. Žáci Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod budou povinně skládat praktickou zkoušku a ústní zkoušku.

Pro praktickou závěrečnou zkoušku vybere témata zkoušky ředitel školy z jednotného zadání. Pokud vybere více než jedno téma, žák si téma losuje. V oborech vzdělání kategorie H probíhá praktická zkouška 2 dny, v oborech kategorie E 1 den, v jednom dni trvá zkouška nejvýše 7 hodin.

Součástí praktické zkoušky v oborech vzdělání Kuchař – číšník a Cukrář je prezentace a obhajoba výsledků samostatné odborné práce (dále jen SOP). Témata SOP jsou součástí jednotného zadání ZZ. Losování témat SOP proběhlo v lednu, žáci zpracovávají SOP ve stanoveném časovém rozpětí a odevzdají ji v termínu stanoveném ředitelem školy, nejpozději 3 týdny před závěrečnou klasifikací.

Pro ústní zkoušku vybere ředitel školy z jednotného zadání 25 témat. Zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava na zkoušku nejméně 15 minut. Součástí ústní zkoušky jsou Otázky ze světa práce. Přehled témat pro jednotlivé obory – viz »ZDE«

Náhradní a opravné zkoušky

Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v červnu následujícího roku.

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Toto oznámení musí být podáno minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky.

Nedostavil-li se žák ve školním roce 202/21 k závěrečné zkoušce v řádném termínu, svou nepřítomnost řádně omluvil a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti uzná, může zkušební komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 31. srpna 2021.

Závěrečnou zkoušku lze konat nejpozději 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Žák je žákem školy do dne úspěšného vykonání závěrečné zkoušky. Pokud žák závěrečnou zkoušku v červnu nevykoná (z důvodu, že u zkoušky neuspěl nebo se ze zkoušky omluvil), pak je žákem školy do 30. 6. 2021.

V Havlíčkově Brodě dne 28. 4. 2021

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro praktické vyučování