Informace k zahájení praktického vyučování od 26. dubna 2021

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

 1. Praktické vyučování bude zahájeno v pondělí 26. dubna 2021.
 2. Týká se všech žáků učebních oborů a žáků tříd H1. a H2. Pro tyto žáky je praktické vyučování povinné. Žáci se budou řídit rozpisem účasti na praktickém vyučování zveřejněným na školním intranetu »ZDE«  (k otevření dokumentu použijte aplikaci TABULKY GOOGLE) a také ve webové aplikaci Bakaláři  »ZDE«
 3. Škola umožní osobní přítomnost ve škole pouze tehdy, pokud žák:
  • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
  • podstoupil ve stanovené frekvenci stanovené vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola, a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.
 4. Podmínka podle bodu 3 se považuje za splněnou, pokud žák doloží, že:
  •  prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  • má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
   COVID-19
   a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 5. Testování žáků na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 probíhá 2x týdně, testovací dny jsou pondělí a čtvrtek podle zveřejněného rozpisu. Žák, který splňuje některou z podmínek v bodě 4 (a tedy nemusí podstoupit preventivní antigenní test), odevzdá třídnímu učiteli příslušný doklad (stačí elektronicky).
 6. Testování žáků bude probíhat samoodběrem na určených učebnách na pracovišti Bratříků a Kyjovská za přítomnosti pověřených pracovníků. Doba nutná na provedení testu je cca 20 – 30 minut. Výsledek testu předloží testovaný žák pověřenému pracovníkovi, který jej zkontroluje a zanese do evidence.
 7. Nebude-li žák přítomen v určený den testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
 8. V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, tak škola žákům, kteří byli 2 dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s tímto žákem,
  • neumožní osobní přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu,
  • opětovně umožní osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že žák s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
 9. Pokud má žák pozitivní výsledek testu a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce žáka nebo žák povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu, pak okamžik provedení antigenního testu.
 10. Před prvním testováním je potřeba, aby se všichni testovaní žáci seznámili s průběhem testu. Krátké instruktážní video jak samoodběr provést je k dispozici  »ZDE« . Na naší škole je používán test SINGCLEAN. Slovní popis použití tohoto testu je uveden v následující příloze.

 

Havlíčkův Brod 22. dubna 2021

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy

———————————————————————————————————————————————————

Příloha 

POSTUP TESTU SINCLEAN
 1. Vyjměte testovací kazetu z uzavřeného fóliového sáčku a použijte ji co nejdříve.
 2. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.
 3. Stáhněte si roušku a zasuňte vatovou tyčinku do nosní dírky asi 2,5 cm hluboko. Přejeďte tamponem 5x podél sliznice uvnitř nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky. Při manipulaci se tamponu nedotýkejte. Opět si nasaďte roušku.
 4. Vložte tamponový vzorek do extrakční zkumavky s předem přidaným reakčním roztokem a přibližně 10x otáčejte tyčinkou s tamponem. Přitlačte hlavu tamponu ke stěně zkumavky, aby se uvolnil antigen v tamponu, a poté jej nechte asi 1 minutu stát.
 5. Vytahujte tyčinku a přitom stiskněte prsty zkumavku, aby z tamponu vyteklo co nejvíce tekutiny.
 6. Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte asi 1 minutu stát.
 7. Otevřete sáček z hliníkové fólie a vyjměte testovací kartu, přidejte 3 kapky odstátého roztoku do otvoru pro vzorek na testovací kartě.
 8. Dohlížející osoba spustí časovač. Počkejte, až se objeví barevná čára (T). Výsledek by měl být přečten za 15 minut.
INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

NEGATIVNÍ: Pokud je zřetelná pouze linie C, absence jakékoli vínové barvy v pruhu T naznačuje, že ve vzorku nebyl detekován žádný antigen COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledek je negativní. Vyhoďte testovací sadu (kromě stojánku) do určeného odpadkového koše.

POZITIVNÍ: Pokud je kromě přítomnosti linie C vyvinuta i linie T, test indikuje přítomnost antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2) ve vzorku. Výsledek je pozitivní COVID-19. Vyhoďte testovací sadu (kromě stojánku) do určeného odpadkového koše a ihned odejděte ze školy.

NEPLATNÝ: Kontrolní řádek se nezobrazí. Nejpravděpodobnějším důvodem selhání kontrolní linky je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné postupy. Vyhoďte testovací sadu (kromě stojánku) do určeného odpadkového koše a vykonejte nový test.