Ukončování studia závěrečnou zkouškou

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

V oborech vzdělání kategorie H a kategorie E se studium ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy. Podmínkou pro vykonání závěrečné zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání.

V závěrečných zkouškách škola využívá jednotných zadání a související zkušební dokumentace.

Jednotlivé části závěrečné zkoušky

Písemnou závěrečnou zkoušku žáci konají elektronickou formou. Každému žáku se vygeneruje jedinečné téma písemné zkoušky z banky úkolů. Písemná zkouška trvá 240 minut.

Pro praktickou závěrečnou zkoušku vybere témata zkoušky ředitel školy z jednotného zadání. Pokud vybere více než jedno téma, žák si téma losuje. V oborech vzdělání kategorie H probíhá praktická zkouška 2 dny, v oborech kategorie E jeden den, v jednom dni trvá zkouška nejvýše 7 hodin.

Součástí praktické zkoušky v oborech vzdělání Kuchař – číšník a Cukrář je prezentace a obhajoba výsledků samostatné odborné práce (SOP). Témata SOP jsou součástí jednotného zadání ZZ. Losování témat SOP probíhá v únoru, žáci zpracovávají SOP ve stanoveném časovém rozpětí a odevzdají ji v termínu stanoveném ředitelem školy, nejpozději 3 týdny před závěrečnou klasifikací. SOP je zpracována v rámci předmětu Odborný výcvik a písemné zpracování SOP je součástí klasifikace předmětu Odborný výcvik.  Žák, který SOP neodevzdá ve stanoveném termínu, nebude ve druhém pololetí vzdělávání z předmětu Odborný výcvik hodnocen.

Pro ústní zkoušku vybere ředitel školy z jednotného zadání 25 témat. Zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava na zkoušku nejméně 15 minut. Součástí ústní zkoušky jsou Otázky ze světa práce.

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.

Náhradní a opravné zkoušky

V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.

Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku.

Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v červnu následujícího roku.

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Toto oznámení musí být podáno minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky.

Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v červnu z důvodů neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, ve kterém úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

Žák může závěrečnou zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být žákem školy.

 

Ing. Mgr. Hana Pertlová
zástupkyně ředitele pro praktické vyučování