Zápis č. 2 z jednání školské rady dne 16. 6. 2022

Karel Sedlák Školská rada

Datum jednání: 16. 6. 2022

Přítomni: Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Jiří Svoboda, Miroslava Tesařová, Pavel Palacký, Mgr. Pavlína Rosenkranzová, Ing. Hubert Wiche, Mgr. Magda Fialová

Nepřítomni: Mgr. Ota Benc, Pavlína Nováková

Hosté: Mgr. Jiří Forman, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod

 

Program jednání:

1)   návrh programu jednání,

2)   projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2022,

3)   aktuální situace na škole, přijímací řízení, maturitní a závěrečné zkoušky,

4)   diskuse, připomínky.

 

Průběh jednání:

Jednání vedl Mgr. Jiří Forman, ředitel školy, a předsedkyně ŠR Mgr. Pavlína Rosenkranzová.

ad 1)    Předsedkyně ŠR Mgr. Pavlína Rosenkranzová pronesla úvodní slovo a přednesla návrh programu zasedání. Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy ŠR.

ad 2)    Členové školské rady byli seznámeni s návrhem rozpočtu školy na rok 2022. Mgr. Jiří Forman obeznámil přítomné se systémem financování učitelů a provozním rozpočtem, který je výrazně ovlivněný nárůstem cen energií.

ad 3)    Ředitel školy podal informace o novém gastrostudiu a plánované pekárně na odloučeném pracovišti Kyjovská.

Přítomní byli seznámeni s počty žáků, kteří úspěšně prošli přijímacím řízením na jednotlivé obory.

Mgr. Jiří Forman zhodnotil výsledky letošních maturitních zkoušek, které byly výrazně ovlivněny distanční výukou.

ad 4) V rámci diskuse – adaptace žáků po distanční výuce.

 

Usnesení:

Školská rada:

  • projednala návrh rozpočtu školy na rok 2022

 

V Havlíčkově Brodě dne 16. 6. 2022

Zapsala Mgr. Magda Fialová, členka školské rady