Zápis č. 3 z jednání školské rady dne 13. 10. 2022

Karel Sedlák Školská rada

 Datum jednání: 13. 10. 2022

Přítomni: Bc. Jiří Svoboda, Miroslava Tesařová, Pavlína Nováková, Mgr. Pavlína Rosekranzová, Ing. Hubert Wiche, Mgr. Magda Fialová, Ing. Ivana Mojžyšková

Nepřítomni: Pavel Palacký, Mgr. Ota Benc

Hosté: Mgr. Radka Svatošová, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování

Program jednání:

  • návrh programu jednání,
  • schválení výroční zprávy školy za rok 2021/2022,
  • projednání plánu činnosti školy na rok 2022/2023,
  • aktuální situace ve škole.

Průběh jednání:

Jednání vedla předsedkyně ŠR Mgr. Pavlína Rosenkranzová.

ad 1) Mgr. Pavlína Rosenkranzová seznámila jednotlivé členy ŠR s programem zasedání. Navržený program byl schválen všemi členy ŠR.

ad 2) Mgr. Pavlína Rosenkranzová a Ing. Radka Svatošová seznámily přítomné členy s výroční zprávou za rok 2021/2022. Výroční zpráva školy byla schválena všemi hlasy přítomných členů školské rady.

ad 3) Ing. Radka Svatošová seznámila členy ŠR s plánem činnosti školy na rok 2022/2023. Členové ŠR byli zástupkyní Ing. Svatošovou pozváni na DOD 7. prosince 2022.

ad 4) Projednávána aktuální situace ve škole.

ad 5) V rámci diskuse vznesla Ing. Ivana Mojžyšková dotaz, zda Kraj Vysočina jedná se školou ve věci využití fotovoltaických panelů, které by zajistily úspory energií. Ing. Svatošová reagovala s tím, že Kraj Vysočina v této věci školu neoslovil.

Ing. Ivana Mojžyšková se podělila o případ dobré praxe, kdy na GHB jsou pořádány dny setkání absolventů se současnými studenty.

Paní Nováková se zajímala o informovanost studentů v rámci volby budoucího povolání.  Reagovaly Mgr. Rosenkrazová i Ing. Svatošová s tím, že škola v rámci projektových dnů v současné době nabízí množství aktivit souvisejících s volbou povolání. Studenti také spolupracují se školním poradenským pracovištěm.

Usnesení:

Školská rada:

  • schválila program zasedání
  • schválila výroční zprávu o činnosti školy

Přílohy:

 

V Havlíčkově Brodě dne 24. 10. 2022

Zapsala: Mgr. Magda Fialová, členka školské rady