ESF: Projekt RAMPS – VIP III

oahshb Projekty

Škola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Více informací na www.nuv.cz/ramps.

Mezinárodní projekty: Výměnná stáž Havlíčkův Brod – Nitra

oahshb Projekty

Poslední týden před jarními prázdninami strávily tři žákyně 2. ročníku oboru vzdělání Cukrář s učitelkou odborného výcviku Miriam Neubauerovou v partnerské Střední odborné škole potravinářské v Nitře. Hlavním programem stáže byla výměna zkušeností se slovenskými cukráři, získání nových poznatků a dovedností. Důležitou součástí stáže byla i účast dvojice žákyň naší školy v soutěži mladých cukrářů „O juniorskú tortu roka 2018“, která probíhala …

Mezinárodní projekty: Spolupráce s partnerskou školou v Nitře

oahshb Projekty

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod spolupracuje s partnerskou Střední odbornou školou potravinářskou v Nitře již dva roky. Pravidelná setkání se uskutečňují jak v Nitře, například při příležitosti přehlídky středních škol „Mladý tvorca“, tak i v Havlíčkově Brodě. Na březen letošního roku byl naplánován výměnný pobyt žáků obou škol na pracovištích partnerských škol. V pondělí 13. března přijeli do naší školy z …

Mezinárodní projekty: Projekt „Vaříme společně“

oahshb Projekty

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je jedním z partnerů projektu Cooking Together – Vaříme společně, který připravil Kraj Vysočina a partnerský Région Champagne-Ardene. Cílem projektu je především zlepšení kvality a vzdělávací nabídky v obou regionech a výměna zkušeností z oblasti vzdělávání v gastronomických oborech. Jedna z aktivit projektu proběhla v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod 13. a …

Mezinárodní projekty: Projekt Cooking Together – Vaříme společně

oahshb Projekty

  1. Název projektu:     Cooking Together (Vaříme společně) 2. Program podpory:     Erasmus+, Klíčová akce 2: Strategická partnerství 3. Koordinátor projektu:      Kraj Vysočina 4. Termín realizace:     1. 9. 2014 – 31. 8. 2016 5. Pracovní jazyk:     anglický jazyk 6. Hlavní partner projektu:     Région Champagne-Ardenne 7. Další partneři projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace Obchodní akademie …

Mezinárodní projekty: Projekt „Vaříme společně“

oahshb Projekty

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod se stala jedním z partnerů projektu Cooking Together – Vaříme společně, který připravil Kraj Vysočina a partnerský Région Champagne-Ardene. Cílem projektu je především zlepšení kvality a vzdělávací nabídky v obou regionech a výměna zkušeností z oblasti vzdělávání v gastronomických oborech. 13. a 14. dubna proběhla v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod jedna z …

Granty kraje: Stáž ve stylu RAW

oahshb Projekty

  Naše škola realizuje projekt Podpora žáků a učitelů = cesta k jejich rozvoji v rámci výzvy č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytne personální podporu prostřednictvím školního psychologa a umožní aktivity spolupráce školy a zaměstnavatelů. Spolupráci školy se zaměstnavateli realizujeme pomocí …

Granty kraje: Projektový den „Učíme se ze života pro život“

oahshb Projekty

Granty kraje Vysočina: Projektový den „Učíme se ze života pro život“ V pondělí 25. února 2019 jsme pro všechny žáky 2. a 3. ročníku maturitních oborů uspořádali v rámci projektu IKAP „Učíme se ze života pro život“ projektový den s cílem podpory rozvoje podnikavosti, kreativity a iniciativy. Studenti byli rozděleni do 20 týmů, ve kterých se potkali, někdy i poprvé, …

Granty kraje: IKAP – „Učíme se ze života pro život“

oahshb Projekty

Granty kraje Vysočina: IKAP – „Učíme se ze života pro život“ Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 I naše škola se zapojila do projektu „Učíme se ze života pro život“. Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů …

Školní projekt: Frazémy jako malované

oahshb Projekty

V hodinách českého jazyka a komunikace jsme se věnovali frazeologii, proto jsme se v rámci projektové práce rozhodli výtvarně zpracovat některé frazémy a formou dotazníků zjistit, jak dnešní mládež frazémy zná. Cílem ztvárněných frazémů je pobavit a přiblížit toto téma. Frazémy neboli idiomy jsou ustálená slovní spojení. Člení se na: přísloví ( Ať levice neví, co činí pravice.) přirovnání (zima jako v Rusku) …