2. kolo přijímacího řízení

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel
Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
vyhlašuje
2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2021-2022


 

1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání

– do 11. června 2021

2. Termín přijímacího řízení

14. června 2021

3. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

14. června 2021

Pořadí uchazečů bude zveřejněno ve vstupu do budovy školy v ulici Bratříků 851 a na webových stránkách školy.
Rozhodnutí přijatým uchazečům se oznamuje tímto zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Písemná rozhodnutí budou odeslána pouze nepřijatým uchazečům.

4. Možnost nepřijatých uchazečů seznámit se s podklady rozhodnutí

15. června 2021

V případě umístění mezi nepřijatými uchazeči má zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč možnost se ještě před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři zástupkyně ředitele Ing. Radky Svatošové v době od 8.00 do 12.00 hodin.

5.  Vydávání rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání

15. června 2021

Písemná rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou vydávána zletilým uchazečům a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů osobně v kanceláři ředitelství školy v ulici Bratříků 851 v době od 8.00 do 16.00 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou.

6.  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve 2. kole PŘ

Název oboru vzdělání
(denní forma)

Kód oboru vzdělání

Délka vzdělávání
(v letech)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

 Obchodní akademie

63-41-M/02

4

6

 Obchodní akademie
 se sportovním zaměřením

63-41-M/02

4

5

 Hotelnictví

65-42-M/01

4

5

Obory vzdělání s výučním listem

 Pekař

29-53-H/01

3

2

 Kuchař – číšník

65-51-H/01

3

10

 Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01

3

3

 

7. Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou

Kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za:

– 1. pololetí 8. ročníku základní školy:   40 – 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,50

– 1. pololetí 9. ročníku základní školy:   40 – 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,50

Závislost počtu přidělených bodů na celkovém průměrném prospěchu ze ZŠ v daném rozpětí je lineární.

Pořadí uchazečů
Uchazeči budou přijati v pořadí podle získaného počtu bodů v přijímacím řízení. Počet přijatých uchazečů je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů (viz bod 6).

Stanovení dodatkových kritérií
V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v následujícím pořadí:
1. lepší průměrný prospěch z matematiky ve sledovaných pololetích na základní škole
2. lepší průměrný prospěch z českého jazyka ve sledovaných pololetích na základní škole

8. Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem

Kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za:
– 1. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole:

40 – 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 3,00

– 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole:

40 – 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 3,00

Závislost počtu přidělených bodů na celkovém průměrném prospěchu ze ZŠ v daném rozpětí je lineární.

Stanovení dodatkových kritérií
V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v tomto pořadí:

1. lepší průměrný prospěch z matematiky ve sledovaných pololetích ze základní školy
2. lepší průměrný prospěch z českého jazyka ve sledovaných pololetích ze základní školy

Pořadí uchazečů
Uchazeči budou přijati v pořadí podle získaného počtu bodů v přijímacím řízení. Počet přijatých uchazečů je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů (viz bod 6).

9. Zdravotní způsobilost

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na přihlášce ke vzdělávání je požadováno u oborů vzdělání Hotelnictví, Kuchař-číšník, Cukrář, Pekař, Stravovací a ubytovací služby a Gastronomie. Lékařské potvrzení nemusí dokládat uchazeči o obory vzdělání Ekonomické lyceum a Obchodní akademie.

10.  Odevzdání zápisového lístku

Aby se úspěšný uchazeč mohl stát žákem školy, musí odevzdat řediteli školy nebo k poštovní přepravě zápisový lístek do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 28. června 2021. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

11.  Odvolání proti nepřijetí

Odvolání proti nepřijetí může uchazeč podat do 3 pracovních dnů od doručení písemného rozhodnutí. Při případném nedoručení se rozhodnutí o nepřijetí ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina prostřednictvím ředitele školy, který rozhodnutí vydal, případně odvolání může vyhovět přímo ředitel školy formou tzv. autoremedury.

12. Kontakty a další důležité informace

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás můžete kontaktovat na tel. čísle 569 421 182 nebo e-mailem na svatosov@oahshb.cz. Všechny informace k přijímacímu řízení budeme postupně zveřejňovat na našich webových stránkách www.oahshb.cz.

V zájmu uchazeče je žádoucí doplnit přihlášku vyšetřením z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, pokud bude žák potřebovat během vzdělávání jakékoliv úlevy.

 

Havlíčkův Brod 2. června 2021

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy