INFORMACE K ORGANIZACI MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2021

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska, Závěrečné zkoušky

Podmínky pro umožnění účasti žáka na zkouškách:
 • negativní test a
 • žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 1. Pro účast žáků na maturitní zkoušce (MZ) a závěrečné zkoušce (ZZ), členů zkušební komise i dalších osob platí, že před svojí osobní přítomností na zkouškách musí být také testováni na COVID-19 testem, který není starší 7 dnů. Tato skutečnost je stanovena v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.
 2. Testování na onemocnění COVID-19 žákům přihlášeným ke konání maturitní a závěrečné bude umožněno na naší škole podle rozpisů.
Praktická maturitní zkouška
Třída
Datum
Čas
Místnost
H4.S (oas)
12. 5. 2021
7.00 hod.
č. 111
A4.S – 11 žáků (Bencová – Mikší)
12. 5. 2021
7.30 hod.
č. 111
A4.S – 12 žáků

(Ondráčková – Vyvial + Farárik)

12. 5. 2021
7.30 hod.
č. 110
E4.A
13. 5. 2021
7.00 hod.
č. 111
H4.S (ht)
13. 5. 2021
7.30 hod.
č. 406

Organizace testování před dalšími zkouškami MZ a ZZ bude zveřejněna vždy předem na školním intranetu.

 1. Členům zkušebních komisí bude rovněž umožněno provedení testování ve škole tak, aby byly dodrženy aktuálně platné předpisy a testování bylo provedeno před začátkem účasti na zkoušce.
 2. Ve vztahu k veřejnosti škola bude požadovat vždy doložení výsledku testu z odběrového místa (nebo doložení náhradních způsobů splnění povinnosti), škola testování poskytovat nebude.
 3. Pozitivní výsledek testu žáka před konáním společné části maturitní zkoušky je důvodem k možnosti konání společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu. V případě konání ostatních zkoušek může pozitivní výsledek testu sloužit k omluvení účasti žáka a konání zkoušky v náhradním termínu. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce.
 4. Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek:
Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:
 1. a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 2. b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb,
 3. c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
Organizace MZ a ZZ ve škole:
 1. V den konání zkoušky není vstup do budovy školy umožněn doprovázejícím osobám, s výjimkou osob, které se v rámci zásady veřejnosti účastní ústní zkoušky. Všechny tyto osoby ale musí předložit negativní výsledek testu.
 2. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 3. V budově školy je zejména nutné:
  • Aby všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosili v prostorách školy respirátor FFP2.
  • Nesmí docházet ke kontaktu jednotlivých skupin žáků (platí zejména pro kolektivně konané zkoušky ve třídách).
  • Dbát na dezinfekci rukou, používat dezinfekční prostředky, které jsou k dispozici u vchodu, na chodbě v 1. patře, ve třídách, na toaletách.
  • V učebnách je nutné často větrat.
Didaktické testy a písemné zkoušky:
 1. V průběhu písemné zkoušky a didaktického testu musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu ochranu úst a nosu.
 2. Maximální počet osob v učebně je 20.
 3. Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek.
 4. Každá třída je minimálně před a po bloku testů řádně vyvětrána.
Ústní zkoušky:
 1. V průběhu ústní zkoušky musí mít všichni zúčastnění nasazenu ochranu úst a nosu.
 2. V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák. Dále mohou být přítomni v rámci zásady veřejnosti ústní zkoušky další osoby, nejvýše však do počtu 20 osob v učebně.
 3. Pro ústní zkoušky je doporučeno zachovat minimální rozestup 1,5 m.
 4. Prostor pro účast veřejnosti by měl být vymezen ve větším odstupu než 1,5 m.
 5. Při losování otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard.
 6. Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.
 7. Každá třída je každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy lavic (stolů) a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí.
Praktické zkoušky:
 1. Maximální počet osob ve skupině je 20.
 2. Při praktické zkoušce musí žáci a pedagogové používat ochranu ústa a nosu podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.
 3. Při praktických zkouškách maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria se v souladu s § 74 odst. 5 školského zákona z důvodu ochrany zdraví veřejnost nepřipouští.
 4. Vždy po příchodu do místnosti každý žák použije dezinfekci na ruce.
 5. Pokud to charakter praktické zkoušky umožňuje, doporučuje se zachovat rozestup minimálně 1,5 m.
 6. Současně je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnícími se praktické zkoušky docházelo ke kontrolovanému předávání pomůcek, materiálů a nástrojů s možným využitím dezinfekce.
 7. Každá místnost je pravidelně vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy stolů a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí.

Co dělat v případech, kdy zkoušený žák má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem:

 1. Pokud žák má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Žák střední školy svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy (předseda zkušební komise u absolutoria) prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v náhradním termínu.
 2. Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, je zkouška přerušena. Předseda zkušební komise může povolit konání zkoušky nebo její části v jiném termínu zkušebního období, případně se žák řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli a žák má právo konat náhradní zkoušku v náhradním termínu.

Havlíčkův Brod 10. května 2021

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy