Praktická maturitní zkouška oboru vzdělání Hotelnictví

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

A. Obsah zkoušky:

Maturitní zkouška z odborných předmětů v oboru vzdělání Hotelnictví má formu praktické zkoušky z gastronomických předmětů a je zakončena prezentací vylosovaných témat.

Témata praktické MZ budou zaměřena na:

 • oblast složité obsluhy a slavnostní obsluhy
 • oblast přípravy a prezentace výrobků.
B. Organizace zkoušky:

Praktická zkouška se koná ve 2 dnech.

1. den – čtvrtek 13. 5. 2021

 • 7:30 – 8:00, kmenová učebna 406; testování žáků v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními
 • 8:15 – 9:00, kmenová učebna 406; losování témat PMZ

Zajistí: Mgr. H. Pertlová, Mgr. V. Sobotová, M. Staníčková, DiS.

Zahájení PMZ a losování témat se zúčastní místopředsedkyně zkušební komise Mgr. Fialová, třídní učitelka Mgr. Klímová a ZŘ pro praktické vyučování Ing. Mrázová.

Zodpovídá: Mgr. V. Krajhanzlová

 • 9:00 – 10:00 – individuální konzultace žáků s učitelkami gastronomických předmětů

Přípravné práce podle vylosovaného tématu: volba výrobku, sestavení kalkulace, popis technologického postupu, spotřeba surovin, žádanka o inventář, nákup surovin, vyzvednutí inventáře, apod. Po skončení konzultací následuje samostatná práce žáků/žákyň doma – vypracování písemné dokumentace k PMZ. Žáci/žákyně dokumentaci vytisknou a vhodným způsobem svážou nebo umístí do desek. Žáci/žákyně mohou využít možnost vytisknout a nechat práci svázat ve školním studijním a informačním centru Tito žáci/žákyně zašlou svoji práci nejpozději v pátek 14. 5. do 6:00 hodin. Práci si vyzvednou v pátek 14. 5. 2021 v 7:00 – 7:45 v ŠSIC na pracovišti Bratříků.

Žáci/žákyně, kteří/které budou potřebovat zapůjčit na PMZ školní inventář, se dostaví s žádankou o inventář na pracoviště Kyjovská, kde bude požadovaný inventář vydávat Naďa Žáčková: ve čtvrtek 13. 5.  od 11:00 do 13:00 hodin, v pátek 14. 5. od 8:00 do 10:00 hodin.

 2. den – pátek 14. 5. 2021

Praktická maturitní zkouška od 8:00 na pracovišti Kyjovská (gastrocentrum učebna stolničení, učebna gastronomických předmětů, školní jídelna).

Žáci/žákyně se dostaví na přidělená pracoviště podle pokynů učitelek gastronomických předmětů. Ve stanoveném čase budou samostatně prakticky realizovat vylosovaný úkol.

Hodnocení úkolů proběhne komisionálně. Členy zkušební komise jsou:

 • Mgr. Magda Fialová, místopředsedkyně zkušební maturitní komise (zastupuje předsedu komise)
 • Mgr. Květa Klímová, třídní učitelka
 • Mgr. Vladimíra Krajhanzlová, učitelka předmětu Řízení hotelového provozu

Na hodnocení PMZ se podílejí učitelky gastronomických předmětů Mgr. Ing. Hana Pertlová, Mgr. Věra Sobotová, Michaela Staníčková, DiS.

Slavnostní tabule:

 • 8:00 – 11:00 – sestavení tabulí ve školní jídelně
 • 11:00 – 12:00 – komisionální hodnocení tabulí
 • 12:00 – 14:00 – úklid pracoviště

Zodpovídá: Mgr. V. Sobotová

Složitá a slavnostní obsluha:

Průběžně 8:30 – 11:00 – provedení a hodnocení vylosovaných témat v učebně stolničení

 • míchané nápoje
 • flambovaný dezert u stolu hosta
 • minutková úprava masa s přílohou
 • nabídka tichého vína u stolu hosta

Zodpovídá: Mgr. V. Sobotová, M. Staníčková, DiS.

Příprava a prezentace výrobků teplé a studené kuchyně:

 • 7:00 – 11:00 – příprava vylosovaných výrobků – 4 hodiny (240 minut)
 • 11:00 – 14:00 – prezentace výrobků, komisionální hodnocení – 3 hodiny (180 minut)
  učebna gastronomických předmětů KY.

Zodpovídá: Mgr. Ing. H. Pertlová

Náklady spojené s praktickou maturitní zkouškou:

V souladu s vnitřním pokynem č. 13/21 zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz bude žákům oboru vzdělání Hotelnictví poskytnut příspěvek na úhradu materiálu na praktickou maturitní zkoušku ve výši Kč 400,-/žák. Pokud žák vynaloží na nákup materiálu částku nižší, budou mu náklady proplaceny do výše vynaložené částky.

Příspěvek žákům vyplatí na základě předložené žádosti a podepsaného dokladu o nákupu Iveta Pešková od 17. 5. do 30. 5. 2021.

C. Hodnocení zkoušky:

Praktická zkouška z gastronomických předmětů je hodnocena podle těchto kritérií stanovených v závislosti na vylosovaném tématu:

I. KRITÉRIA HODNOCENÍ TÉMAT Z OBLASTI OBSLUHY

 • obhajoba slavnostní tabule
 • charakteristika příležitosti
 • nápaditost a samostatnost
 • popis práce
 • dodržení gastronomických pravidel
 • žádanka na inventář
 • tvorba menu a založení inventáře pro 1 osobu

II. KRITÉRIA HODNOCENÍ TÉMAT Z OBLASTI SLOŽITÉ OBSLUHY

 • hygiena a vzhled obsluhy
 • zručnost
 • dodržování hygienických pravidel
 • charakteristika nápojů, norma, kalkulace
 • popis pracovních činností
 • chuť a vzhled pokrmu
 • prezentace a komunikace

III. KRITÉRIA HODNOCENÍ TÉMAT Z OBLASTI PŘÍPRAVY A PREZENTACE VÝROBKŮ

 • norma včetně dokumentace
 • samostatnost
 • chuť
 • vzhled a nápaditost
 • hygiena
 • konzistence
 • úprava na míse (talíři)

Praktická maturitní zkouška je hodnocena body, žák může dosáhnout maximálně 100 bodů. Převod bodového hodnocení na známku:

   Bodové rozpětí

   Známka

   86 – 100 bodů

   výborný

   71 – 85 bodů

   chvalitebný

   56 – 70 bodů

   dobrý

   41 – 55 bodů

   dostatečný

   40 a méně bodů

   nedostatečný

 Havlíčkův Brod 28. 4. 2021

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro praktické vyučování