LOGO školy

INFORMACE KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se  mění takto:

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu
 • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
 • testování nepodstupují žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro Ag test a 72 hodin pro PCR test)
 • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

 

Povinnost se testovat se vztahuje i na všechny zaměstnance  škol,

 • nově také těch, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
 • testování nepodstupují zaměstnanci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro Ag test a 72 hodin pro PCR test)
 • v případě, že se zaměstnanec, na něhož se povinnost testování vztahuje, odmítne testovat nebo doložit, že disponuje negativním výsledkem testu, platí, že je povinen nosit po celou dobu výkonu činnosti ochranný prostředek dýchacích cest
Konkrétní postup na naší škole – testování žáků:
 • Testování všech žáků v teoretickém vyučování proběhne v pondělí 3. ledna 2022 první vyučovací hodinu pod dohledem třídních učitelů, případně jiných pověřených pedagogických pracovníků. První hodina bude zapsána jako třídnická, zúčastní se jí tedy všichni žáci. Od 2. vyučovací hodiny bude vyučování probíhat podle rozvrhu hodin upraveného od 3. ledna 2022.
 • Žáci na odborném výcviku se otestují před jeho zahájením přímo na odborné dílně. Výsledky zadají UOV do povinné evidence.
 • Žáci, kteří vykonávají odborný výcvik na provozovnách, si provedou test před zahájením práce. Test je povinen jim poskytnout zaměstnavatel, u kterého konají odborný výcvik. Výsledek testu žák neprodleně sdělí vedoucí učitelce odborného výcviku, která ho zaznamená do povinné evidence.
 • Testování v dalších určených dnech již bude probíhat vždy před zahájením teoretického vyučování v době od 7.30 do 8.15 hodin. Žáci přizpůsobí svůj příchod do školy tak, aby se mohli v určené době otestovat a byli včas přítomni na vyučování 1. vyučovací hodiny. V jiném čase budou žáci testováni pouze ve výjimečných případech, kdy žák písemně doloží důvod pozdního příchodu do školy.
 • Testování v odborném výcviku bude probíhat stejným způsobem jako v pondělí 3. ledna 2022.
 • Vzhledem k nárůstu počtu testovaných žáků i frekvence testování je bezpodmínečně nutné, aby třídní učitelé důsledně kontrolovali testování žáků své třídy a zajistili, aby probíhalo podle podmínek mimořádných opatření, tj. aby všichni žáci byli v určených dnech otestováni a výsledek testu byl evidován.
Testování zaměstnanců:
 • Testování zaměstnanců bude probíhat ve stejných dnech jako testování žáků.
 • Není-li pondělí nebo čtvrtek pro zaměstnance pracovní den s přítomností na pracovišti, provede se testování v den příchodu zaměstnance na pracoviště.
 • V pondělí 3. ledna se uskuteční tímto způsobem:
  • Učitelé (+ asistentky pedagoga v teoretickém vyučování) budou testováni v době od 7.30 do 8.00 hodin na učebně 110. Po aktivaci test předloží určenému pracovníkovi, který výsledek zaznamená do povinné evidence testování.
  • Učitelé odborného výcviku (+ asistentky pedagoga) si provedou test společně s žáky přímo na pracovišti OV a výsledek nahlásí zástupkyni ředitele pro praktické vyučování.
  • Vychovatelky se otestují před zahájením první služby v tomto týdnu. Individuálně se domluví se zástupkyní ředitele pro teoretické vyučování.
  • Provozní zaměstnanci se zúčastní testování, pokud to je možné, společně s učiteli v době od 7.30 do 8.00 hodin na učebně 110. Test poté předloží určenému pracovníkovi, který výsledek zaznamená do povinné evidence testování. O případném testování v jiné době se domluví se svým nadřízeným pracovníkem.
Testování zaměstnanců od čtvrtka 6. ledna 2022:
 • Testování třídních učitelů nebo jiných pedagogických pracovníků pověřených testováním žáků bude probíhat v době od 7.00 do 7.30 hodin.
 • Testování dalších pedagogických pracovníků bude následovat v době od 7.30 hodin do 8.15 hodin.
 • Testování provozních zaměstnanců bude probíhat v době od 7.00 do 8.15 hodin.
 • Testování bude probíhat ve sborovně. Z epidemiologických důvodů je nutné, aby testování probíhalo pouze v určené místnosti.
 • Ostatní náležitosti zůstávají stejné jako při testování v pondělí 3. ledna 2022.

Havlíčkův Brod 31. prosince 2021

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy