LOGO školy

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY PRO ŽÁKY o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejích podmínkách

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

 Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 4. ročníku maturitních oborů a 3. ročníku učebních oborů, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky. Docházka do školy není povinná a bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků podle rozpisu, který zveřejníme do 7. května.

Ostatní žáci přístup do školy nemají!

Přečtěte si prosím následující podmínky přítomnosti žáků ve škole. Pokud je některý z žáků nebude dodržovat, bude z přípravy k MZ nebo ZZ vyřazen. Dále Vás žádám, abyste třídnímu učiteli do středy 6. května sdělili, zda se přípravy ve škole zúčastníte. Pokud ano, jste povinni vyplnit a podepsat čestné prohlášení, které si můžete stáhnout zde. Odevzdáte jej při zahájení přípravy.

Následující  informace vycházejí z metodiky MŠMT „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020“, vydané dne 30. dubna 2020.

Odkaz na kompletní metodiku MŠMT najdete zde.

PODMÍNKY PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE:
 1. Cesta ze školy a do školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 1. Příchod ke škole a pohyb před školou
 • Platí zákaz shromažďování osob před školou; žáci vstupují ihned do školy, vstupní dveře budou otevřené.
 • Před školou musí žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Jednotlivé skupiny žáků budou přicházet do školy přesně podle rozpisu, ne dříve.
 1. Vstup do budovy školy
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Každému žákovi bude při vstupu do školy změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Žák, který bude mít teplotu vyšší než 37,5°C, nebude vpuštěn do školy.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Budou vymezeny prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 • V šatnách se žáci pouze přezují, případně odloží svrchní oděv, a okamžitě odcházejí do určené učebny.
 1. V budově školy
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet, společných a venkovních prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech se budou dodržovat odstupy 2 metry.
 • Ve společných prostorách se budou střídat jednotlivé skupiny žáků. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Toalety budou vybaveny dezinfekčním mýdlem v dávkovači a elektrickými osoušeči, případně papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou budou umístěny na umyvadle ve školní jídelně a v šatnách na pracovišti Kyjovská.
 • Dezinfekční prostředky na ruce budou k dispozici ve třídách.
 1. Ve třídě
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na závěrečnou nebo maturitní zkoušku.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani učitel nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Žáci se řídí pokyny vyučujícího.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Ve třídě bude takové rozmístění lavic, které umožní dodržet doporučený odstup mezi žáky – 2 metry.
 • Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
 1. Specifická pravidla pro organizaci praktického vyučování
 • Dodržují se stejná pravidla jako ve škole.
 • Při realizaci praktického vyučování v gastronomických oborech je nutné dodržovat také zvýšené hygienické podmínky aktuálně stanovené pro provoz stravovacích služeb, a to ve vazbě na doporučení MZ.
 • Současně je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnící se praktického vyučování docházelo ke kontrolovanému předávání pomůcek s možným využitím dezinfekce.
 1. Při podezření na možné příznaky COVID-19
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.
 • Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáci budou umístěni do jiné místnosti, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.
 1. Pravidla pro poskytování školního stravování ve školní jídelně

Ve školní jídelně bude umožněno stravování žáků a zaměstnanců od 11. května za těchto podmínek:

 • Strávníci si musí stravu objednat prostřednictvím portálu strava.cz.
 • Mohou se stravovat pouze žáci závěrečných ročníků, kteří jsou daný den přítomni ve škole.
 • Žáci se budou stravovat ve skupinách, v kterých byli ve třídě, podle stanoveného rozpisu.
 • Před vstupem do jídelny si každý strávník umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů a pití. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Při stravování jsou zajištěny rozestupy 2 metry.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 1. Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 1. Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci nebo zletilý žák zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 1. Prohlášení
 • Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy.
 • Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem. Jedná se o písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví o písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Havlíčkův Brod 4. května 2020

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy