LOGO školy

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020, vydávám tuto informaci pro žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020:

1. Hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020 vychází:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků ve škole nebyla zakázána (tj. do 6. března 2020),

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy (červen 2020), a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

2. Pravidla ve školním řádu, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí. Absence žáka proto nemůže být důvodem jeho nehodnocení.

3. Pravidla pro hodnocení žáků 1. – 3. ročníků maturitních oborů a 1. – 2. ročníku učebních oborů:

a) Žák může být „nehodnocen(a)“ pouze tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení a žák byl z daného předmětu na konci prvního pololetí (včetně náhradního termínu pro hodnocení) hodnocen také slovem „nehodnocen(a)“.

b) Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například: snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů; samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky; četbu související se zadanými úkoly; portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele); zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

c) V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití výše uvedených pravidel, pak stanovuji náhradní termín hodnocení nejpozději do 21. srpna 2020.

d) Žákům, kteří nebudou s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením.

e) V případě, že bude žák v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm nedostatečný nejvýše ze 2 povinných předmětů, má možnost vykonat opravnou zkoušku, a to nejpozději do 31. srpna 2020.

4. Pravidla pro hodnocení žáků 4. ročníku maturitních oborů a 3. ročníku učebních oborů:

a) Žáci posledních ročníků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku nebo se přihlásili k maturitní zkoušce, nemůžou být hodnoceni stupněm „neprospěl(a)“ nebo slovem „nehodnocen(a)“. Podle zákona č. 135/2020 Sb. jsou připuštěni k závěrečné zkoušce nebo maturitní zkoušce všichni přihlášení žáci (bez povinnosti mít ukončen poslední rok vzdělávání). Všichni žáci ale obdrží vysvědčení za obě pololetí závěrečného ročníku.

b) Pokud by žák měl být v některém předmětu na vysvědčení za 2. pololetí hodnocen stupněm prospěchu „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, bude namísto toho uvedeno na vysvědčení slovo „prospěl(a)“. V celkovém hodnocení se namísto stupňů neprospěl(a) nebo nehodnocen(a) uvede na vysvědčení slovo „prospěl(a)“.

c) Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky (tzv. svatý týden) nebude na naší škole poskytnuto.

 

Havlíčkův Brod 30. dubna 2020

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy