Kritéria 2. kola přijímacího řízení

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel
Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
vyhlašuje
2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2023-2024


 

1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání

–    do 26. května 2023

2. Termín přijímacího řízení

–    30. května 2023

3. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

–    30. května 2023

Pořadí uchazečů bude zveřejněno na hlavních dveřích ve vstupu do budovy školy v ulici Bratříků 851 a na webových stránkách školy.
Rozhodnutí přijatým uchazečům se oznamuje tímto zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Písemná rozhodnutí budou odeslána pouze nepřijatým uchazečům.

4. Možnost nepřijatých uchazečů seznámit se s podklady rozhodnutí

–    31. května 2023

V případě umístění mezi nepřijatými uchazeči má zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč možnost se ještě před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři zástupkyně ředitele Ing. Radky Svatošové v době od 8.00 do 12.00 hodin.

5.  Vydávání rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání

–    31. května 2023

Písemná rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou vydávána zletilým uchazečům a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů osobně v kanceláři ředitelství školy v ulici Bratříků 851 v době od 8.00 do 16.00 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou.

6.  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve 2. kole PŘ

Název oboru vzdělání
(denní forma)

Kód oboru vzdělání

Délka vzdělávání
(v letech)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

 Ekonomické lyceum

78-42-M/02

4

4

 Obchodní akademie

(zaměření ekonomika sportu)

63-41-M/02

4

8

Obory vzdělání s výučním listem

 Cukrář

29-54-H/01

3

5

 Pekař

29-53-H/01

3

6

 Kuchař – číšník

65-51-H/01

3

11

 Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01

3

2

7.   Podmínky, za kterých se uchazeč může stát žákem střední školy:

  • Prokázání zdravotní způsobilosti u oborů vzdělání Kuchař-číšník, Cukrář, Pekař a Stravovací a ubytovací služby. Lékařské potvrzení nemusí dokládat uchazeči o obory vzdělání Ekonomické lyceum a Obchodní akademie (zaměření: ekonomika sportu).
  • Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání na střední škole.
  • Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku – viz níže.
  • Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, na území ČR, a to nejpozději při zahájení vzdělávání.

8.   Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou

8.1. Prvním kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za:

– 1. pololetí 8. ročníku základní školy:   20 – 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,50
– 2. pololetí 8. ročníku základní školy:  20 – 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,50
– 1. pololetí 9. ročníku základní školy:   20 – 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,50

Závislost počtu přidělených bodů na celkovém průměrném prospěchu ze ZŠ v daném rozpětí je lineární.
Podle platné legislativy nesmí být součástí kritérií přijímacího řízení hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky tedy jsou poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být bráno v úvahu. Pokud uchazeč takové vysvědčení předloží, bude mu dvakrát započítáno 1. pololetí školního roku 2019/2020. 

8.2. Druhým kritériem přijímacího řízení jsou výsledky v jednotné přijímací zkoušce.

Uchazeč přiloží k přihlášce Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou z 1. kola přijímacího řízení. V hodnocení uchazečů mu bude započítán lepší z dosažených výsledků z testu z českého jazyka a literatury a z testu z matematiky.

Způsob hodnocení osob, které splnily podmínky pro nekonání testu jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury.
U uchazečů jak s cizím, tak českým státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, a byla jim prominuta přijímací zkouška z českého jazyka a literatury, bude znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověřena pohovorem. Uchazeč je do výsledného pořadí zařazen dle redukovaného hodnocení.

Pořadí uchazečů
Uchazeči budou přijati v pořadí podle celkového počtu bodů v přijímacím řízení. Celkový počet bodů je součtem bodů, které uchazeč získá za výsledky na vysvědčení z předchozího studia, a bodů získaných za výsledky v jednotné zkoušce (lepší ze dvou pokusů). Výsledek jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení uchazečů podílí 62,5 %, hodnocení prospěchu na vysvědčeních ze základní školy má váhu 37,5 %.
Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku vzdělávání je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů (viz bod 6).

Stanovení kritéria úspěšnosti přijímací zkoušky
Za úspěšné splnění kritérií přijímací zkoušky se považuje, pokud uchazeč získá v testu z českého jazyka a v testu z matematiky v každém z nich minimálně 5 bodů. Uchazeči, kteří získají v testu z českého jazyka nebo v testu z matematiky méně než 5 bodů, nesplní kritéria přijímacího řízení.

Stanovení dodatkových kritérií
V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v následujícím pořadí:
1. lepší průměrný prospěch z matematiky ve sledovaných pololetích na základní škole
2. lepší průměrný prospěch z českého jazyka ve sledovaných pololetích na základní škole

9. Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem

Kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za:

– 1. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole:
50 – 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 3,00

– 2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole:
50 – 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 3,00

– 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole:
50 – 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 3,00

Závislost počtu přidělených bodů na celkovém průměrném prospěchu ze ZŠ v daném rozpětí je lineární.
Podle platné legislativy nesmí být součástí kritérií přijímacího řízení hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky tedy jsou poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být bráno v úvahu. Pokud uchazeč takové vysvědčení předloží, bude mu dvakrát započítáno 1. pololetí školního roku 2019/2020. 

Stanovení dodatkových kritérií
V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v tomto pořadí:

1. lepší průměrný prospěch z matematiky ve sledovaných pololetích ze základní školy
2. lepší průměrný prospěch z českého jazyka ve sledovaných pololetích ze základní školy

Pořadí uchazečů
Uchazeči budou přijati v pořadí podle získaného počtu bodů v přijímacím řízení. Počet přijatých uchazečů je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů (viz bod 6).

10.  Odevzdání zápisového lístku

Každý uchazeč, který se rozhodne v případě přijetí vzdělávat na naší škole, je povinen do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí odevzdat řediteli školy zápisový lístek. Ten obdrží uchazeči ze ZŠ na svých základních školách, ostatním uchazečům zápisový lístek vydá na jejich žádost krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.  Pokud uchazeč v určené lhůtě nedoručí zápisový lístek na střední školu, vzdává se tím svého práva být přijat za žáka dané střední školy. Po odevzdání zápisový lístek nelze vzít zpět a přenést ho na jinou školu. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oboru vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoře, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

11.  Odvolání proti nepřijetí

Odvolání proti nepřijetí může uchazeč podat do 3 pracovních dnů od doručení písemného rozhodnutí. Při případném nedoručení se rozhodnutí o nepřijetí ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.
Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina prostřednictvím ředitele školy, který rozhodnutí vydal, případně odvolání může vyhovět přímo ředitel školy formou tzv. autoremedury.

12. Kontakty a další důležité informace

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás můžete kontaktovat na tel. čísle 569 421 182 nebo e-mailem na svatosov@oahshb.cz (obory vzdělání s maturitní zkouškou) nebo mrazova@oahshb.cz (obory vzdělání s výučním listem). Všechny informace k přijímacímu řízení budeme postupně zveřejňovat na našich webových stránkách www.oahshb.cz

V zájmu uchazeče je žádoucí doplnit přihlášku vyšetřením z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, pokud bude žák potřebovat během vzdělávání jakékoliv úlevy.

 

Havlíčkův Brod 17. května 2023

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy