Pokyny pro žáky k výuce na dálku

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

POVINNOSTI ŽÁKŮ PŘI VÝUCE NA DÁLKU
 1. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem, pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost žáků ve škole.
 2. Vzdělávání distančním způsobem probíhá ve škole na jednotné platformě Google Classroom, kterou jsou povinni žáci i učitelé využívat.
 3. Pokud k tomu žák nemá materiální podmínky, neprodleně řeší svou situaci se školou a může být dohodnut jiný způsob komunikace.
 4. Povinností žáků je plnit úkoly a zadání v určených termínech. Neplnění zadaných úkolů se považuje za porušení povinností stanovených tímto školním řádem a žákovi může být uděleno výchovné opatření podle školního řádu.
 5. Pro vzdělávání na dálku jsou všichni žáci povinni používat školní emailové adresy, tento email nejméně 1x denně kontrolovat a reagovat na pokyny od příslušných učitelů.
 6. Žáci jsou za práci při vzdělávání na dálku hodnoceni podle školního řádu. Hodnocení je součástí celkového hodnocení žáka za první nebo druhé pololetí.
KONKRÉTNÍ POSTUPY PŘI VÝUCE NA DÁLKU
 1. Žákům, kteří nemají vhodné zařízení ke vzdělávání na dálku, budou zapůjčeny školní notebooky na základě smlouvy o zápůjčce se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem. Žáci, kteří nemají přístup na internet, budou komunikovat, pokud to je možné, prostřednictvím veřejných wifi sítí. Důvodem žáka k neúčasti ve vzdělávání na dálku nemohou být nevhodné materiální podmínky. V aktuální situaci, kdy byla zakázána přítomnost žáků ve škole pouze na 14 dnů, nebudou zatím žákům učebních oborů, kteří nemají možnost komunikovat přes počítač, notebooky zapůjčeny a zadání na 1 týden teoretického vyučování jim bude předáno v tištěné podobě – viz bod 2.
 2. Pokud žák i přes uvedené možnosti nenajde způsob, jak se zúčastňovat vzdělávání na dálku, bude povinen si 1x týdně vyzvednout úkoly v písemné podobě u vchodu do školy a současně odevzdat úkoly z předchozího týdne (tzv. výuka off-line). Určený den pro vyzvedávání a odevzdávání úkolů: středa od 9.00 do 13.00 hodin.
 3. Při výuce na dálku budou učitelé využívat kombinaci synchronních (např. společný videohovor) a asynchronních aktivit (např. zadání úkolu v Google Classroom v delším časovém horizontu).
 4. Zadávání a plnění asynchronních úkolů bude probíhat v následujícím režimu:
  • pondělí – 1. a 2. ročník všeobecné předměty
  • úterý – 3. a 4. ročník odborné předměty
  • středa – 3. a 4. ročník všeobecné předměty
  • čtvrtek – 1. a 2. ročník odborné předměty

U tříletých oborů budou úkoly z teoretických předmětů zadávány v týdnu, v kterém má třída teoretické vyučování.

 1. Přímá komunikace se žáky online (videohovory, videokonference apod.) bude probíhat v termínech odpovídajících umístění daného předmětu v rozvrhu hodin. Žáci musí být o plánované online hodině informováni nejpozději předcházející den a jsou povinni se jí účastnit.
 2. Odborný výcvik bude probíhat v běžném režimu podle rozvrhu hodin.
OMLOUVÁNÍ ABSENCE PŘI VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU
 1. Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání a výstupů.
 2. Při asynchronní či off-line výuce nezáleží, v jaké denní době a jak rychle žák pracuje, nýbrž zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů. Pokud žák neodevzdá ve stanoveném, popř. náhradním termínu zadaný úkol, vykáže mu vyučující v daném předmětu absenci za celé období, které měl žák určené k vypracování úkolu.
 3. Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupce nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.
 4. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání – viz školní řád.
UBYTOVÁNÍ NA DM
 1. Ubytování na DM je umožněno žákům, kteří budou konat odborný výcvik, žákům z důvodu sportovních aktivit v místě školy a žákům základní školy.
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
 1. Školní stravování je umožněno žákům, kteří budou konat odborný výcvik a kteří zůstanou ubytováni na DM, zaměstnancům školy a cizím strávníkům.
 2. Všem žákům budou obědy centrálně odhlášeny. Ti, kteří se budou chtít stravovat ode dne vyhlášení distanční výuky, si musí stravu individuálně objednat obvyklým způsobem na strava.cz.

Dokument v plném znění: »ZDE«

Havlíčkův Brod 2020-10-02

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy