LOGO školy

Zápis č. 1/2015 z jednání školské rady

oahshb Školská rada

Zápis č. 1/2015 z jednání školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod

Datum jednání: 23. 4. 2015
Přítomni: Ivana Mojžyšková, Ing. Čeněk Jůzl, Luboš Beránek, Jan Pfeffer, Ladislav Plesl, Renata
Smažíková, Ing. Hana Kopicová, Mgr. Pavlína Rosenkranzová, Ing. Bohuslav Musil
Nepřítomni:
Hosté: Mgr. Jiří Forman, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod

Program jednání:
1) návrh programu jednání, představení členů nové školské rady
2) činnost školské rady podle školského zákona
3) schválení jednacího řádu školské rady
4) volba předsedy školské rady
5) projednání rozpočtu školy na rok 2015
6) aktuální situace na škole
7) diskuse, připomínky

Průběh jednání:
Jednání vedl Mgr. Jiří Forman, ředitel školy a nově zvolená předsedkyně ŠR Ing. Hana Kopicová
ad 1) Ředitel školy Mgr. Jiří Forman pronesl úvodní slovo, představil členy ŠR a přednesl návrh
programu zasedání. Navržený program byl schválen všemi členy ŠR.
ad 2) Ředitel školy seznámil členy školské rady s činností a náplní práce školské rady dle
školského zákona.
ad 3) Jednací řád školské rady byl schválen všemi hlasy členů školské rady.
ad 4) Předsedou školské rady byla zvolena všemi hlasy Ing. Hana Kopicová.
ad 5) Byl projednán rozpočet školy na rok 2015. Je předpokládán kladný hospodářský výsledek
ve výši 314 000 Kč.
ad 6) Projednána aktuální situace na škole – stavy žáků a počet tříd, přijímací řízení, příprava
maturitních zkoušek.
ad 7) V rámci diskuse – zateplení domova mládeže, záměr na otevření školní restaurace.

Usnesení:
Školská rada:
zvolila za předsedu školské rady Ing. Hanu Kopicovou
schválila jednací řád školské rady
projednala rozpočet školy na rok 2015

V Havlíčkově Brodě dne 23. 4. 2015
Zapsal: Ing. Bohuslav Musil, člen školské rady