Zápis č. 2/2015 z jednání školské rady

oahshb Školská rada

 

Zápis č. 2/2015 z jednání školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod

 

Datum jednání: 15. 10. 2015

Přítomni: Ivana Mojžyšková, Ing. Čeněk Jůzl, Luboš Beránek, Jan Pfeffer, Ladislav Plesl, Ing, Hana Kopicová, Mgr. Pavlína Rosekranzová, Ing, Bohuslav Musil

Nepřítomni: Renata Smažíková

Hosté: Mgr. Jiří Forman, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod

 

Program jednání:

 • návrh programu jednání
 • schválení výroční zprávy školy za rok 2014
 • plán činnosti školy na školní rok 2015/2016
 • schválení školního řádu platného od školního roku 2015/2016, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • změny ŠVP
 • aktuální situace na škole
 • diskuse, připomínky

 

Průběh jednání:

Jednání vedl Mgr. Jiří Forman, ředitel školy a předsedkyně ŠR Ing. Hana Kopicová

ad 1) Předsedkyně ŠR Ing. Hana Kopicová pronesla úvodní slovo a přednesla návrh programu zasedání. Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy ŠR.

ad 2) Členové školské rady byli seznámeni s výroční zprávou školy. Na dotazy odpověděl vyčerpávajícím způsobem ředitel školy Mgr. Jiří Forman. Výroční zpráva školy byla schválena všemi hlasy přítomných členů školské rady.

ad 3) Mgr. Jiří Forman seznámil členy školské rady s plánem činnosti školy na školní rok 2015/2016.

ad 4) Školní řád byl schválen všemi hlasy přítomných členů školské rady.

ad 5) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků byla schválena všemi hlasy přítomných členů školské rady.

ad 6) Byly projednány úpravy ŠVP z hlediska posílení výuky matematiky a počtu vyučovacích hodin. Informace k úpravám ŠVP podal Mgr. Jiří Forman, ředitel školy.

ad 7) Projednána aktuální situace na škole – stavy žáků a počet tříd, přijímací řízení, příprava maturitních zkoušek, první zkušenosti z otevření školní restaurace.

ad 8) V rámci diskuse – kladné reakce na otevření školní restaurace, dopad na zvyšování profesionality žáků.

 

Usnesení:

Školská rada:

 • schválila výroční zprávu o činnosti školy
 • schválila školní řád
 • schválila pravidla pro hodnocení výsledů vzdělávání žáků
 • projednala změny ŠVP
 • projednala plán činnosti školy ve školním roce 2015/2016

 

Přílohy:

 • prezenční listina
 • výroční zpráva
 • školní řád

 

V Havlíčkově Brodě dne 15. 10. 2015

Zapsal Ing. Bohuslav Musil, člen školské rady